Zgodnie z “Wytycznymi dotyczącymi programów badawczych (Zasady opracowywania i wdrażania programów w obszarze programowym „Badania”)” oraz Regulaminem Komitetu Programu w Polskim Programie Badań Stosowanych (Rules of Procedure of the Programme Committee of the Polish Applied Research Programme), ustanowiony został Komitet Programu, złożony z pięciorga członków (w tym Przewodniczącego) reprezentujących Polskę i Norwegię (dwie osoby z Państwa-Darczyńcy i trzy z Państwa-Beneficjenta). Komitet Programu zapewnia wsparcie i doradza Operatorowi Programu we wszystkich sprawach dotyczących jakości naukowej oraz przydatności projektów i działań finansowanych z Programu.

Komitetu Programu jest odpowiedzialny za:

 • dostarczenie wkładów do strategicznego kierunku programu;
 • weryfikację i zatwierdzenie Przewodnika w języku angielskim dla osób oceniających, Przewodnika w języku angielskim dla wnioskodawców i Przewodnika dotyczącego wdrażania w języku angielskim dla beneficjentów i partnerów projektów;
 • zatwierdzanie kryteriów wyboru i treści tekstu o naborze wniosków;
 • nadzorowanie i zatwierdzanie procedur wyboru projektów;
 • przygotowanie zaleceń dla Operatora Programu, które wnioski należy wybrać do dofinansowania i ostatecznego przyznania dofinansowania;
 • kontrolowanie postępu we wdrażaniu celu lub celów programu badawczego;
 • monitorowanie wdrażania programu badawczego przez Operatora lub Operatorów Programu;
 • weryfikację raportu rocznego i końcowego projektu i programu;
 • proponowanie zmian programu badawczego, które mogą ułatwiać osiągnięcie celu lub celów programu Państwu lub Państwom-Darczyńcom i Państwu lub Państwom-Beneficjentom;
 • współpracę z Operatorem Programu i, jeżeli jest to odpowiednie, partnerami programu;
 • współpracę z Komitetami Programu w programach badawczych w pozostałych Państwach-Beneficjentach.


W skład Komitetu Programu wchodzą następujące osoby:

 • Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł – Przewodnicząca
 • Prof. Gunn Mangerud
 • Prof. Knut Hove
 • Prof. Artur Iluk
 • Prof. Zbigniew Dokurno