IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00), w podziale na rundy:

 • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
 • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
 • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).


ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin Konkursu - aktualizacja 07.05.2020 r.
 3. Kryteria oceny wstępnej
 4. Kryteria oceny merytorycznej – aktualizacja 02.03.2020 r.
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 6. Niezbędne elementy umowy konsorcjum – aktualizacja 27.01.2020 r.
 7. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu (wymagany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu)
 8. Klauzula Informacyjna


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu – ŚCIEŻKA A
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu – ŚCIEŻKA B oraz C
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu – ŚCIEŻKA A
 4. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu – ŚCIEŻKA B oraz C - aktualizacja 02.03.2020 r.
 5. Formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)”
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji-jednostka naukowa
 7. Informacje na potrzeby ewaluacji-przedsiębiorca
 8. Wzór oświadczenia woli dotyczącego składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu LSI
 9. Wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Wzór oświadczenia o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł (dotyczy wyłącznie wspólnika spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędącego akcjonariuszem) - ŚCIEŻKA C
 13. Wzór oświadczenia dotyczący zmiany kierownika projektu w stosunku do projektu bazowego – ŚCIEŻKA A oraz C
 14. Wzór oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego zmiany kierownika Projektu w stosunku do projektu realizowanego w poprzednich edycjach TANGO – ŚCIEŻKA B
 15. Instrukcja składania wniosków w systemie LSI

UMOWA O DOFINANSOWANIE:


MATERIAŁY POMOCNICZE:


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: tango-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: tango-at-ncbr.gov.pl oraz tel.: (0-22) 39 07 210, (0-22) 39 07 385