29 listopada 2016 roku zostało przyjęte Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie ustanowienia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokument zaktualizowany, wersja z 16.11.2020).

W skład wykazu wchodzą kandydaci, którzy wzięli udział w naborze kandydatów na ekspertów NCBR w POIR (kolejne edycje naboru ogłaszane są począwszy od 5 września 2016 r.), spełnili określone w zasadach naboru wymogi formalne i uzyskali akceptację Dyrekcji NCBR.

Ustanowienie wykazu kandydatów na ekspertów wynika ze zobowiązań określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zapraszamy do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 za pomocą strony pod adresem: /programy/fundusze-europejskie/poir/nabor-ekspertow/