1. Czy można wnioskować o dofinansowanie tylko fazy badawczej?


Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą jak i fazę przygotowań do wdrożenia.

2. Jaki jest maksymalny okres realizacji projektu?


Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekraczać 3 lat, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 1,5 roku.


3. Czy faza badawcza musi zawierać zarówno badania podstawowe, przemysłowe jak i prace rozwojowe?


Nie, wnioskodawca ma swobodę w tym zakresie.
Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie  na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej, w przypadku uzasadnionym specyfiką projektu, a ich koszty kwalifikowane mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem.


4. Czy ten sam podmiot może być wnioskodawcą w jednym projekcie i wykonawcą w innym projekcie, czyli występuje w dwóch niezależnych od siebie konsorcjach, ale w odmiennych rolach?


Tak, ten sam podmiot może występować w dowolnej liczbie wniosków.


5. W jakim języku powinna być opisana część merytoryczna wniosku?


Część merytoryczna wniosku - „informacje o projekcie” powinna być opisana w języku angielskim. Nazwy zadań w harmonogramie należy podać w języku polskim i angielskim. Kwoty podane w złotych  są automatycznie przeliczane się  euro po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.


6. Czy można zgłaszać projekty na kwotę niższą niż 10.000.000 PLN?


Nie, zgodnie z regulaminem kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację Projektu nie może być niższa niż 10 mln PLN.


7. Czy warunkiem koniecznym jest aby w konsorcjum znajdował się przedsiębiorca?


Tak. Zgodnie z Regulaminem w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 i zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), posiadający zdolność do zastosowania w działalności gospodarczej  rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, oraz uzupełniająco do minimum wskazanego powyżej (pięć podmiotów), jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne. Dodatkowo należy pamiętać, że w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej pięć jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz dających rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych.


8. Czy warunkiem koniecznym jest udział w konsorcjum naukowym podmiotu zagranicznego?


Udział w konsorcjum naukowym podmiotu zagranicznego nie jest  warunkiem koniecznym.


9. Czy podmiotem konsorcjum może być partner zagraniczny?


W konsorcjum mogą również uczestniczyć jednostki zagraniczne (jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne), przy czym dofinansowanie realizacji projektu może być przyznane wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


Jednocześnie konsorcjum musi spełniać warunki określone w pkt I.4. Regulaminu konkursu, Podstawowych 5 jednostek w konsorcjum musi prowadzić działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Jednostka zagraniczna może występować jako 6 i kolejna.


10. Czy Liderem może być podmiot zagraniczny?


Nie. Liderem musi być jednostka posiadająca siedzibę na terenie RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


11. Czy umowa konsorcjum musi być zawarta przed złożeniem wniosku?


TAK. Zgodnie z zapisami Regulaminu warunkiem udziału konsorcjum jako Wnioskodawcy w konkursie ogłoszonym w ramach Programu jest jego formalne istnienie na dzień złożenia Wniosku, potwierdzone zawarciem przez jego członków, nawet warunkowo, umowy konsorcjum już na etapie wnioskowania do Centrum o dofinansowanie.


12. W jakim języku powinna być sporządzona umowa konsorcjum?


Umowa konsorcjum powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy partnerem konsorcjum jest partner zagraniczny i umowa jest zawarta w języku innym niż język polski, Centrum może poprosić o przełożenie tłumaczenia przysięgłego umowy konsorcjum.


13. Czy Fundacja wpisana do rejestru przedsiębiorców ma możliwość przystąpienia do konkursu w ramach konsorcjum?


Jeżeli działalność Fundacji wpisuje się w definicję przedsiębiorcy, o której mowa w  rozumieniu art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), wówczas może przystąpić do konsorcjum jako przedsiębiorca.

W przypadku fazy B należy pamiętać, że zdolność do przeprowadzenia prac związanych z przygotowaniem wyników prac badawczych do wdrożenia będzie podlegała ocenie merytorycznej (Faza przygotowań do wdrożenia jest realizowana przez podmioty, które posiadają zdolność do zastosowania w działalności gospodarczej  rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu.).

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że regulamin konkursu przewiduje możliwość uczestnictwa w projekcie jednostek, które nie wpisują się ani w definicję przedsiębiorcy ani w definicję jednostki naukowej (patrz. cz. II pkt. 10 regulaminu konkursu).


14. Czy do wniosku należy dołączyć zgodę Komisji Bioetycznej?


Nie, na etapie wniosku każdy z członków konsorcjum oświadcza czy projekt obejmuje badania:

  • wymagające doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 j.t.)
  • wymagające doświadczeń na zwierzętach;
  • nad  gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
  • nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów.

Treść oświadczenia zawarta jest w formularzu wniosku.


W przypadku zaznaczenia we wniosku odpowiedzi twierdzącej,  przed zawarciem umowy o wykonanie i finansowanie projektu  wnioskodawcy jest zobligowany do przedłożenia oświadczenia określonego w załączniku nr 17 do Regulaminu.


15. Czy koszt adaptacji pomieszczeń może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Adaptacja ta jest niezbędnym elementem projektu?


Koszt adaptacji pomieszczeń  może być kosztem kwalifikowanym. Proszę jednak pamiętać, że:

  • Centrum udziela pomocy na badania a nie modernizację;
  • adaptacja może być dokonana tylko w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia badań rozwojowych lub przemysłowych na rzecz projektu;
  • koszt takiej adaptacji nie może być znaczący w stosunku do kosztów projektu ponoszonych przez danego partnera konsorcjum;
  • we wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo opisać zakres prac i precyzyjnie uzasadnić ich niezbędność dla realizacji projektu;
  • trzeba mieć na względzie ekonomiczność wydatków, czyli udowodnić we wniosku o dofinansowanie, iż koszt adaptacji pomieszczeń i badań w nich przeprowadzonych jest tańszy niż zlecenie usługi przeprowadzenia tych badań innemu podmiotów.


16. Kiedy koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym a kiedy jest kosztem niekwalifikowalnym?


Koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym jeżeli rozpoczął się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z Projektem  (§ 11 ust. 21 Umowy o wykonanie i finansowanie projektu (…) - Załącznik nr 11 do Regulaminu.
Jednocześnie, zgodnie z § 9 Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę: „audyt projektu rozpoczyna się nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu”. Sprawozdanie z audytu dołączone do raportu końcowego jest potwierdza wydatki poniesione w projekcie, jeśli przeprowadzony audyt spełnia warunki tego potwierdzenia zgodnie z Rozporządzeniem.
W projekcie kwalifikowany jest wyłącznie jeden audyt spełniający powyższe warunki. Koszty pozostałych audytów są niekwalifikowane.


17. Czy jest ograniczenie kwoty, jaka może być przeznaczona na finansowanie aparatury badawczej dla potrzeb konsorcjum i projektu?


Zgodnie z załącznikiem nr 5a do Regulaminu - Przewodnik kwalifikowalności kosztów, nie ma ograniczenia wysokości kosztów kategorii A. Planowana do zakupu/amortyzacji/wytworzenia aparatura musi być wykazana we Wniosku o dofinansowanie i uzasadniona  ponieważ będzie podlegała ocenie merytorycznej pod kątem zasadności i niezbędności użycia w projekcie. Istotnym faktem jest, że koszt pojedynczej aparatury nie może być wyższy niż 500 000 zł.


18. Ile wynosi maksymalne dofinansowanie na poszczególne fazy projektu?

Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowalnych)
Rodzaj jednostki Jednostka naukowa Mikro/małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo Inne
Faza badawcza Badania podstawowe* 100% 0 0 0 0
Badania przemysłowe

35% + 20% + 15%

(maks.70%)**
35% + 10% + 15%
(maks.60%)**
35% + 0 + 15%
(maks.50%)**
75%
Prace rozwojowe 10% + 20% + 15%
(maks.45%)**
10% + 10% + 15%
(maks.35%)**
10%  + 0 + 15%
(maks.25%)**
75%
Faza przygotowań do wdrożenia*** 90% 90% 90%

*koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem (dofinansowanie badań podstawowych może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej)

** zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 28.10.2008 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), z zastrzeżeniem, że Przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia większego o 15% wkładu własnego w stosunku do poziomu wynikającego z intensywności pomocy publicznej wskazanych w Rozporządzeniu

*** Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia może być przyznane podmiotom posiadającym zdolność do zastosowania wyników Projektu w działalności gospodarczej, pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w fazie badawczej i w przypadku przedsiębiorcy, stanowi pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad Projektem.


19. Czy warunkiem koniecznym jest aby w konsorcjum znajdowała się co najmniej jedna jednostka naukowa?


Tak, jest to warunek konieczny.


20. Czy dwa wydziały tej samej uczelni mogą być odrębnymi jednostkami organizacyjnymi w konsorcjum?


Wydziały, będące jednostkami organizacyjnymi uczelni, nie posiadają odrębnej od uczelni podmiotowości prawnej, pozwalającej im występować samodzielnie w obrocie cywilnoprawnym - zatem nie mogą ubiegać się o dofinansowanie jako dwie różne jednostki naukowe w konsorcjum naukowym.


21. Jak powinny być opisywane koszty (cost justification), w szczególności koszty osobowe, aparatura?


Wykazywane w Cost Justification koszty powinny być opisane w sposób umożliwiający ekspertowi merytorycznemu ocenę niezbędności oraz zasadności wykorzystania danych kosztów w projekcie. Przy opisie wynagrodzeń należy wskazać liczbę osób planowanych do wykonania zadania badawczego, średnią stawkę dla danego stanowiska, planowane osobomiesiące oraz krótkie uzasadnienie.


22. Czy istnieją zalecenia NCBR dotyczące wysokości wynagrodzeń dla personelu?


Wynagrodzenia zespołu badawczego powinny wynikać z Regulaminu wynagradzania oraz być zgodne ze stawkami obowiązującymi w danej jednostce na danym stanowisku.
Zawyżanie kosztów wynagrodzeń na potrzeby realizacji projektu jest niedopuszczalne.


23. Czy kierownik projektu i inny personel badawczo naukowy mogą być zatrudnieni do projektu na umowy cywilno-prawne i umowy o dzieło a jeśli tak to czy w stosunku do tych osób obowiązuje tryb wyboru oparty o prawo zamówień publicznych lub konkurs ofert?


Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów, wynagrodzenia zespołu badawczego mogą być rozliczane na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie bądź umowy o dzieło, natomiast procedura wyboru osób realizujących projekt powinna być zgodna z przepisami prawa i przepisami obowiązującymi w danej jednostce.


24. Jakie składniki mogą stanowić wkład własny?


Szczegółowe wytyczne dotyczące wkładu własnego znajdują się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, który stanowi Załącznik nr 5a do Regulaminu.


25. W jaki sposób jednostki zagraniczne mogą zadeklarować swój udział w Konsorcjum/ projekcie? Czy w przypadku jednostek zagranicznych - może to być anglojęzyczny list intencyjny  wyrażający deklarację udziału w Konsorcjum/projekcie? Czy taka forma będzie odpowiednia?


Jeżeli podmiot zagraniczny będzie uczestniczył w realizacji projektu na zasadach partnera konsorcjum powinien być stroną umowy konsorcjum List intencyjny nie jest wystarczającą formą dla potwierdzenia udziału w projekcie partnera zagranicznego.


26. Na jakich zasadach można wnosić pracę wolontariuszy jako wkład własny?


Pracę wolontariuszy należy wnosić zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności kosztów z zastrzeżeniem zapisów Ustawy o wolontariacie .