1. Czy można wnioskować o dofinansowanie tylko fazy badawczej?


Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą jak i fazę przygotowań do wdrożenia.


2. Jaki jest maksymalny okres realizacji projektu?


Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekraczać 3 lat, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 1,5 roku.


3. Czy faza badawcza musi zawierać zarówno badania podstawowe, przemysłowe jak i prace rozwojowe?


Nie, wnioskodawca ma dowolność w tym zakresie.
Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie  na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej, w przypadku uzasadnionym specyfiką projektu, a ich koszty kwalifikowane mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem.


4. Czy ten sam podmiot może być Wnioskodawcą w jednym projekcie i wykonawcą w innym projekcie, czyli występuje w dwóch niezależnych od siebie konsorcjach, ale w odmiennych rolach?


Ta sama jednostka organizacyjna może występować jako lider/członek konsorcjum naukowego będącego Wnioskodawcą w nie więcej niż 4 Wnioskach (nie dotyczy uczelni wyższych).


5. Czy  zapis mówiący, iż „ta sama jednostka organizacyjna może występować jako lider/członek konsorcjum naukowego będącego Wnioskodawcą w nie więcej niż 4 Wnioskach” należy odnosić również do projektów, na które zostało przyznane dofinansowanie w I konkursie?


Nie. Zapis dotyczy tylko II konkursu.


6. W jakim języku powinna być opisana część merytoryczna wniosku?


Część merytoryczna wniosku – „informacje o projekcie” powinna być opisana w języku angielskim.  Nazwy zadań w harmonogramie należy podać w dwóch językach. Kwoty podane w zł. są automatycznie przeliczane się na euro wg kursu z dnia ogłoszenia konkursu.


7. Czy można zgłaszać projekty na kwotę niższą niż 10.000.000 PLN?


Nie, zgodnie z regulaminem kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację Projektu nie może być niższa niż 10 mln PLN.


8. Czy warunkiem koniecznym jest aby w konsorcjum znajdował się przedsiębiorca?


Tak. Zgodnie z regulaminem w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do Ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem Projektu.
Dodatkowo należy pamiętać, że w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej pięć jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP.


9. Konsorcjum musi czy może składać się z 5 podmiotów?


W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej pięć jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, jest to warunek konieczny.


10. Czy warunkiem koniecznym jest udział w konsorcjum naukowym podmiotu zagranicznego?


Udział w konsorcjum naukowym podmiotu zagranicznego nie jest  warunkiem koniecznym.


11. Czy podmiotem konsorcjum może być partner zagraniczny?


W konsorcjum mogą również uczestniczyć jednostki zagraniczne (jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne), przy czym podmioty mające siedzibę poza granicami RP nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Jednocześnie konsorcjum musi spełniać warunki określone Regulaminem konkursu, tzn. musi to być konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z pózn. zm.), w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do Ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem Projektu, oraz uzupełniająco do minimum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne.
Podstawowych 5 jednostek w konsorcjum musi mieć siedzibę na terenie RP. Jednostka zagraniczna nie mająca siedziby na terenie RP może występować jako 6 i kolejna.


12.  Czy Liderem może być podmiot zagraniczny?


Nie. Liderem musi być jednostka posiadająca siedzibę na terenie RP.


13. Czy umowa konsorcjum musi być zawarta przed złożeniem wniosku?


Dostarczenie podpisanej umowy konsorcjum jest niezbędne przed podpisaniem umowy z NCBR (zgodnie z załącznikiem nr 10 do regulaminu).


14. W jakim języku powinna być sporządzona umowa konsorcjum?


Wybór języka należy do partnerów, przy czym w przypadku sporządzenia umowy w innym języku, niż język polski, konsorcjum może być poproszone o dostarczenie tłumaczenia przysięgłego umowy.


15. Czy Fundacja wpisana do rejestru przedsiębiorców ma możliwość przystąpienia do konkursu w ramach konsorcjum?


Warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów wspólnotowych jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, tj. oferowanie towarów i usług na rynku – niezależnie do formy prawnej i sposobu finansowania. Spełnienie formalnych przesłanek, takich jak wpis do krajowego rejestru przedsiębiorców nie jest zatem rozstrzygający. Jeżeli fundacja, której dotyczy pytanie, faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czyli oferuje usługi lub produkty, konkurując na zasadach wolnorynkowych z innymi podmiotami gospodarczymi, to może jako przedsiębiorca ubiegać się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej. W przypadku fazy B należy pamiętać, że zdolność do przeprowadzenia prac związanych z przygotowaniem wyników prac badawczych do wdrożenia będzie podlegała ocenie merytorycznej (pkt II. 13 Regulaminu: Faza przygotowań do wdrożenia jest realizowana przez podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu.).


16. Na jakim etapie wymagana jest zgoda Komisji Bioetycznej?


Na etapie wniosku każdy z członków konsorcjum oświadcza czy planowane w ramach projektu badania będą wymagały uzyskania takiej zgody.  Jeśli zgoda jest wymagana to Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani będą przed podpisaniem Umowy z NCBR do złożenia oświadczenia o jej uzyskaniu.


17. Czy koszt adaptacji pomieszczeń może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Adaptacja ta jest niezbędnym elementem projektu?


Koszt adaptacji pomieszczeń  może być kosztem kwalifikowanym. Proszę jednak pamiętać, że:

  • Centrum udziela pomocy na badania a nie modernizację i inwestycje!
  • Adaptacja może być dokonana tylko w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia badań na rzecz projektu;
  • koszt takiej adaptacji nie może być znaczący w stosunku do kosztów projektu ponoszonych przez danego partnera konsorcjum;
  • we wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo opisać zakres prac i dobitnie uzasadnić ich niezbędność dla realizacji projektu;
  • trzeba mieć na względzie ekonomiczność wydatków, czyli udowodnić we wniosku o dofinansowanie, iż koszt adaptacji pomieszczeń i badań w nich przeprowadzonych jest tańszy niż zlecenie usługi przeprowadzenia tych badań innemu podmiotów.


18. Kiedy koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym a kiedy jest kosztem niekwalifikowalnym?


Koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym jeżeli rozpoczął się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z Projektem  (§ 11 ust. 21 Umowy o wykonanie i finansowanie projektu (…) – Załącznik nr 11 do Regulaminu.
Jednocześnie, zgodnie z § 9 Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę: „audyt projektu rozpoczyna się nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu”.


19. Czy jest ograniczenie kwoty, jaka może być przeznaczona na finansowanie aparatury badawczej dla potrzeb konsorcjum i projektu?


Zgodnie z załącznikiem nr 4a do Regulaminu – Przewodnik kwalifikowalności kosztów, nie ma ograniczenia wysokości kosztów kategorii A (co ma miejsce np. przy kosztach kategorii E). Planowana do zakupu/amortyzacji aparatura musi być wykazana we Wniosku o dofinansowanie i uzasadniona  ponieważ będzie podlegała ocenie merytorycznej pod kątem zasadności i niezbędności użycia w projekcie.

20. Ile wynosi maksymalne dofinansowanie na poszczególne fazy projektu?

Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowalnych)
Rodzaj jednostki Jednostka naukowa Mikro/małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo Inne
Faza badawcza Badania podstawowe* 100% 0 0 0 0
Badania przemysłowe

50% + 20% + 15%

(do 80%)**
50% + 10% + 15%** 50% + 15%** 75%
Prace rozwojowe 25% + 20% + 15%** 25% + 10% + 15%** 25% + 15%** 75%
Faza przygotowań do wdrożenia*** 90% 90%**** 90%

*koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem (dofinansowanie badań podstawowych może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej)

** zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 28.10.2008 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 215 poz 1411 z późn. zm.)

*** dofinansowanie może być przyznane podmiotom posiadającym zdolność do bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu

**** dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia (jest przyznane pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w fazie badawczej) i w przypadku przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis

21. Czy warunkiem koniecznym jest aby w konsorcjum znajdowała się co najmniej jedna jednostka naukowa?


Tak, jest to warunek konieczny.

22. Czy dwa wydziały tej samej uczelni mogą być odrębnymi jednostkami organizacyjnymi w konsorcjum?


Wydziały, będące jednostkami organizacyjnymi uczelni, nie posiadają odrębnej od uczelni podmiotowości prawnej, pozwalającej im występować samodzielnie w obrocie cywilnoprawnym - zatem nie mogą ubiegać się o dofinansowanie jako dwie różne jednostki naukowe w konsorcjum naukowym.


23. Jak powinny być opisywane koszty (cost justification), w szczególności koszty osobowe, aparatura?


Wykazywane w Cost Justification koszty powinny być opisane w sposób umożliwiający ekspertowi merytorycznemu ocenę niezbędności oraz zasadności wykorzystania danych kosztów w projekcie.
Przy opisie wynagrodzeń należy wskazać liczbę osób planowanych do wykonania zadania badawczego, średnią stawkę dla danego stanowiska, planowane osobomiesiące oraz krótkie uzasadnienie.
Przy opisie aparatury naukowo-badawczej należy wskazać aparaturę planowaną do zakupu/amortyzacji wraz z szacowanym kosztem oraz krótkim uzasadnieniem niezbędności wykorzystania danej aparatury w projekcie.


24. Czy istnieją zalecenia NCBR dotyczące wysokości wynagrodzeń dla personelu?


Wynagrodzenia zespołu badawczego powinny wynikać z Regulaminu wynagradzania oraz być zgodne ze stawkami obowiązującymi w danej jednostce na danym stanowisku.
Zawyżanie kosztów wynagrodzeń na potrzeby realizacji projektu jest niedopuszczalne.


25. Czy limit stron dotyczący formularza wniosku będzie rozpatrywany w stosunku do ogólnej objętości projektu, czy oprócz tego szczegółowo każdy punkt będzie ograniczany ilościowo, czyli np. jeśli w ramach oszczędności opisów w jednym punkcie zaoszczędzimy pół strony to czy można te pół strony wykorzystać w celu zwiększenia ilości opisu w kolejnych punktach?


Wniosek w systemie OSF jest tak skonstruowany, że limit stron dotyczy każdego punktu osobno i nie ma możliwości zmian w tym zakresie.


26. Czy kierownik projektu i inny personel badawczo naukowy mogą być zatrudnieni do projektu na umowy cywilno-prawne i umowy o dzieło a jeśli tak to czy w stosunku do tych osób obowiązuje tryb wyboru oparty o prawo zamówień publicznych lub konkurs ofert?


Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów, wynagrodzenia zespołu badawczego mogą być rozliczane na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie bądź umowy o dzieło, natomiast procedura wyboru osób realizujących projekt powinna być zgodna z przepisami prawa i przepisami obowiązującymi w danej jednostce.


27. Jakie składniki mogą stanowić wkład własny?


Szczegółowe wytyczne dotyczące wkładu własnego znajdują się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, który stanowi Załącznik nr 4 a do Regulaminu.