Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza konkurs

Ścieżka dla Mazowsza

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 23 sierpnia do 25 września 2019 roku (do godziny 16:00). 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu prosimy kierować na adres e-mail konkurs-mazowsze-at-ncbr.gov.pl 


ZASADY KONKURSU:

 
Podstawowe informacje o konkursie
Regulamin Konkursu (aktualizacja 20.09.2019)
Przewodnik kwalifikowalności kosztów (aktualizacja 09.09.2019)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 17.09.2019)
Wzór oświadczenia woli dotyczącego składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu LSI
Wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
Informacje na potrzeby ewaluacji – j. naukowa
Informacje na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorca

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

Umowa o dofinansowanie Projektu – pojedynczy podmiot (aktualizacja 13.09.2019)
Umowa o dofinansowanie Projektu – konsorcjum
Wykaz dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu
Budżet projektu
Harmonogram płatności
Weksel wraz z deklaracją wekslową
Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: konkurs-mazowsze-finanse-at-ncbr.gov.pl 
• w pozostałych sprawach na adres: konkurs-mazowsze-at-ncbr.gov.pl oraz tel.: (0-22) 39 07 140, (0-22) 39 07 393