Trwałość projektów B+R w ramach Trwałość w ramach Poddziałania 1.1.1, Poddziałania 1.1.2, Działania 1.2, Poddziałania 4.1.1 Poddziałania 4.1.2 i Poddziałania 4.1.4.

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie wynikają z unijnego wsparcia.
Beneficjenci zobowiązani są zapewnić trwałość Projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 1303/2013, tj. efektów Projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 3 lat dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i 5 lat dla przedsiębiorstw innych niż MŚP i jednostek naukowych. Jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie.
Okres trwałości liczony jest od daty płatności końcowej dotacji.

Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji, gdy w okresie jej trwania wystąpi co najmniej jedna z przesłanek:

 • zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienia jej poza obszar wsparcia programu,
 • nastąpi zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
 • nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń.


Naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

Po zakończeniu projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji przez okres wskazany w umowie dotacji. Miejscem archiwizacji powinna być siedziba podmiotu, który realizował projekt. W okresie tym istnieje obowiązek udostępnienia wglądu w dokumentację przedstawicielom instytucji, która udzieliła wsparcia, Instytucji Zarządzającej programem, z którego ono pochodziło, a także innym podmiotom uprawnionym do kontroli (m.in. Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy).

 • Coroczne monitorowanie trwałości, odbywa się na podstawie Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu przez Beneficjenta PO IR. Beneficjent, w terminie do 20 lutego danego roku kalendarzowego przez okres trwałości, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie na formularzu. Do składania Oświadczeń zobowiązani są beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektów w ramach PO IR. Oświadczenie składane jest corocznie przez okres:
  • 3 pełnych lat od zakończenia projektu dla projektów, w których Liderem jest przedsiębiorca MŚP,
  • 5 pełnych lat od zakończenia projektu dla projektów, w których Liderem jest przedsiębiorca inny niż MŚP lub jednostka naukowa.

Za dzień zakończenia realizacji projektu uznawany jest dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy beneficjenta (w przypadkach, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi przekazywana będzie płatność) albo dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach. Pierwsze Oświadczenie składane jest w terminie do 20 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończyła się realizacja projektu. 

 • W przypadku projektów PO IR, które kończą się wdrożeniem wyników prac B+R istnieje konieczność złożenia sprawozdania z wdrożenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wdrożenia.
 • W terminie roku od zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania z wdrożenia, Beneficjent przedstawia informację o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia. W przypadku wdrożenia w formie sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych lub udzielenia licencji na korzystanie z wyników badań i prac, Beneficjent dołącza do informacji oświadczenie o wprowadzeniu wyników tychże badań i prac do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy.
 • Beneficjent przedstawia sprawozdanie z rozpowszechniania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w umowie, jeżeli uzyskał premię w ramach pomocy publicznej. Warunek rozpowszechniania wyników musi być spełniony w okresie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu. W przypadku pozyskania premii powinny być spełnione poniższe warunki (rozłącznie): wyniki uzyskane przez Beneficjenta zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej jednej o randze ogólnokrajowej lub opublikowane w co najmniej dwóch czasopismach naukowych lub technicznych z listy czasopism opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w części A wykazu czasopism) lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników Projektu (surowych danych badawczych) lub w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.


Lista dokumentów do pobrania:

 1. Oświadczenie dotyczące utrzymania trwałości projektu przez Beneficjenta PO IR
 2. Sprawozdanie z wdrożenia
 3. Instrukcja wypełniania Sprawozdania z wdrożenia
 4. Informacja o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia
 5. Instrukcja wypełniania Informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia
 6. Instrukcja użytkowania modułu Trwałość POIR dla Beneficjentów POIR
 7. Sprawozdanie z rozpowszechniania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych


W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym:
telefonicznie: 22 39 07 170 22 39 07 191
mailowo: info-at-ncbr.gov.pl lub
osobiście: Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a.Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego