Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;

2) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez mail: iod@ncbr.gov.pl.

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu:
- w celu realizacji wymiany informacji oraz obsługi korespondencji serwisu konsultacyjnego.

4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
- zgody - osoby, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt lit. a RODO);
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie ich zgody, lecz ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie przez Konsultantów informacji/odpowiedzi na zapytanie sformułowane w serwisie konsultacyjnym.
6) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji odpowiedzi na pytania przekazane przez Pana/Panią poprzez formularz zgłoszeniowy, a zatem od dnia przesłania pytania/zgłoszenia do dnia usunięcia przez Administratora, niezwłocznie po zakończeniu procesu udzielania odpowiedzi (przekazania jej zgłaszającemu) lub wcześniej - na Pani/Pana żądanie;

7) Administrator dokona anonimizacji danych osobowych w celu zachowania pytań i udzielonych odpowiedzi do wykorzystania ich w przyszłości w przypadku pytań się powtarzających oraz w celu wykorzystania ich w materiałach edukacyjnych.

8) Odbiorcami danych osobowych mogą być Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

9) Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator (NCBR) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;

11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.