Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza III konkurs

w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych:

 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach;
 4. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).
Nabór wniosków będzie trwał od 30 grudnia 2019 roku do 29 kwietnia 2020 roku (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie (aktualizacja 20.03.2020 r.)
 2. Regulamin konkursu (aktualizacja 13.05.2020 r.)
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Niezbędne elementy umowy konsorcjum
 8. Klauzula Informacyjna

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Wzór oświadczenia woli dotyczącego składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu LSI
 3. Wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 4. Wzór oświadczenia o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł
 5. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. Wzór formularza PNT-01
 9. Informacje na potrzeby ewaluacji – j. naukowa
 10. Informacje na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorca
 11. Instrukcja składania wniosków w systemie LSI

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Umowa o dofinansowanie projektu – konsorcjum
 2. Wykaz dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
 3. Budżet projektu
 4. Harmonogram płatności
 5. Wzór weksla

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 2. Poradnik dotyczący definicji MŚP

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować: