Recepcja główna   Nowogrodzka 47a

 Recepcja   Nowogrodzka 50/54

Kamila Ołdak

  kamila.oldak-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 401

 

Joanna  Śliwowska

  joanna.sliwowska-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 401

Kinga Pabich

  kinga.pabich-at-ncbr.gov.pl 

  +48 22 45 67 500

     


Biuro Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej (BDP)


Sekretariat Dyrektora Centrum:


Kinga Bień

  kinga.bien-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 105

 

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Centrum

 

Małgorzata Konopka

  malgorzata.konopka-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 411


Biuro zapewnia sprawną obsługę pracy Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Rady Centrum. Zajmuje się koordynacją kontroli i audytów zewnętrznych. BDP nadzoruje także zadania z zakresu kontroli zarządczej, w tym opracowania i aktualizacji procedur oraz innych dokumentów regulujących pracę Centrum. Do codziennych obowiązków BDP zajmuje się obsługą prawną zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum, jak i przy realizacji zadań związanych z obsługą programów, które realizowane są w NCBR. Dba również o poprawną realizację Polityki Zgodności (Compliance).


Dział Finansowania Projektów (DFP)


Sekretariat:

Joanna Żołądek

  joanna.zoladek-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 268


Dział Finansowania Projektów (DFP) realizuje zadania z zakresu zarządzania projektami i przedsięwzięciami, w tym ich finansowania i rozliczania z wyłączeniem zadań będących w kompetencji innych Komórek organizacyjnych oraz wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie monitorowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK)


Sekretariat:

Katarzyna Sadzyńska

  katarzyna.sadzynska-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 300


Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK) realizuje zadania w zakresie ustanawiania, wdrażania i zarządzania programami i przedsięwzięciami rozwoju kadry naukowej oraz szkolnictwa wyższego, finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub środków krajowych. Do zadań DRK należy wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Biuro Strategii i Rozwoju (BSR)


Sekretariat:

Aleksandra Liszewska

  aleksandra.liszewska-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 45 67 553


Biuro Strategii i Rozwoju definiuje wizję i strategię Centrum. Zajmuje się także koordynacją prac zmierzających do ich wdrożenia w działalności NCBR. Celem Biura jest rozwój potencjału Centrum, m.in. w obszarach zarządzania: procesami, programami, projektami i zmianą. Tworzy w tym celu polityki i systemy. BSR zapewnia skuteczne i efektywne wdrażanie oraz zarządzanie programami wspierającym realizację celów i strategii Centrum.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM)


Sekretariat:

Aleksandra Liszewska

  aleksandra.liszewska-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 45 67 553


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM) jest odpowiedzialny za realizację współpracy międzynarodowej, w tym za uczestnictwo Centrum w programach międzynarodowych z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych. Wspiera także podmioty publiczne i polskich wnioskodawców w Brukseli. BWM koordynuje prace związane z włączeniem Krajowego Punktu Kontaktowego w struktury NCBR.


Dział Wyboru Projektów (DWP)


Sekretariat:

Nella Kałęcka

  Nella.Kałęcka-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 166


Dział Wyboru Projektów (DWP) realizuje zadania w zakresie przeprowadzania konkursów ogłaszanych przez Centrum, które podlegają na obsłudze procesu oceny wyboru projektów tj. weryfikacji warunków formalnych, oceny formalnej, merytorycznej i oceny w ramach kryteriów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz oceny merytorycznej w ramach konkursów finansowanych ze środków krajowych. Do zadań DWP należy również podpisywanie umów z beneficjentami/wykonawcami projektów, z wyłączeniem konkursów organizowanych przez inne komórki organizacyjne, a także tworzenie i obsługa bazy ekspertów, z wyłączeniem bazy ekspertów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).


Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB)


Sekretariat:

 

 dobr-at-ncbr.gov.pl


Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB) wykonuje zadania w zakresie zarządzania realizacją badań naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa finansowanych lub dofinansowanych przez Centrum.


Dział Inwestycji B+R (DIBR)


Sekretariat:

Nella Kałęcka

  nella.kalecka-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 721

Dział Inwestycji B+R (DIBR)  wspiera proces komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez wprowadzanie i zarządzanie programami w zakresie nowoczesnych metod i mechanizmów interwencji publicznej.