UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeDokumentacja dla konkursu 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy:

ZASADY KONKURSU

 1. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja z 05.11.2020 r.)
 2. Regulamin konkursu (aktualizacja z 05.11.2020 r.)
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 9. Wzór oświadczenia – zgoda na ePUAP (nowy dokument)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacja na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

          LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 5/1.1.1/2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 23.09.2020 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 23.09.2020 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 20.08.2020 r.)
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


DOKUMENTY DODATKOWE

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Wykaz czasopism MNISW (aktualizacja z 04.06.2020 r.)
 10. Klasyfikacja MAE
 11. Poziomy gotowości technologicznej
 12. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 13. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 14. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 17. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu  do obsługi systemu SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie SL2014.

KONTAKT
Pytania dotyczące konkursu można kierować:

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna I, obowiązująca do 04.11.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna II, obowiązująca od 04.06.2020 r. do 04.11.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna, obowiązująca do 03.06.2020 r.)
Wykaz czasopism MNiSW (wersja archiwalna, obowiązująca do dnia 17.12.2019 r.)
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (wersja archiwalna, obowiązująca do dnia 20.08.2020 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (wersja obowiązująca do 22.09.2020);
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (wersja obowiązująca do 22.09.2020);

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl