Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza III konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

 1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu,
 2. pułapkę braku równowagi,
 3. pułapkę demograficzną,
 4. pułapkę słabości instytucji.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca 2020 roku do 14 września 2020 roku (do godziny 16:00).


ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie (aktualizacja 26.08.2020 r.)
 2. Regulamin konkursu (aktualizacja 26.08.2020 r.)
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
 9. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO
 10. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące doręczania pism za pomocą platformy ePUAP

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 20.06.2020 r.)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 20.06.2020 r.)
 3. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 4. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorstwo
 7. Instrukcja składania wniosków w systemie LSI

             LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO LSI

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu – z liderem merytorycznym
 2. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu – bez lidera merytorycznego
 3. Budżet projektu
 4. Harmonogram płatności
 5. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie: wydania decyzji ws. przyznania dofinansowania oraz podpisywania umowy o dofinansowanie
 6. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu 


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować: