Jednym z instrumentów programu Horyzont Europa będą partnerstwa państw europejskich i Komisji Europejskiej, które poprzez wspólne finansowanie badań i innowacji w kluczowych dla Unii Europejskiej obszarach, mają przyczynić się do wspólnego wysiłku na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom. W nowym programie ramowym Komisja Europejska zaproponowała ujednolicenie sposobu finansowania i organizowania partnerstw.

Program Horyzont Europa wprowadza strategiczne, spójne i ukierunkowane na rezultaty podejście do partnerstw europejskich. Oczekuje się, że partnerstwa wniosą znaczący wkład w realizację priorytetów Unii i przyczynią się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Partnerstwa są tworzone na podstawie Strategic Research and Innovation Agenda, tak aby osiągnąć synergię z innymi programami UE oraz krajów członkowskich.

Zamiast dotychczasowych programów (m.in. ERA-NET, JPI), które funkcjonowały w ramach Programu Horyzont 2020 i poprzednich programów ramowych, powstaną trzy rodzaje partnerstw:

  • Co-programmed European Partnerships
  • Co-funded European Partnerships using a programme co-fund action
  • Institutionalised European Partnership

Więcej informacji na stronie internetowej KE: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#european-partnerships-in-horizon-europe

Rolą NCBR będzie koordynacja udziału Polski w partnerstwach, a w tym w szczególności w międzynarodowych konkursach na projekty badawcze i finansowanie polskich podmiotów aplikujących o środki w ramach tych konkursów.