IV konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 15 czerwca do 30 lipca 2020 roku (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin konkursu (aktualizacja 11.2020 – zwiększenie alokacji)
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Formularz oceny eksperckiej Wniosku
 7. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 9. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
 10. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
 2. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 3. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01
 4. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorstwo
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawców

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (AKTUALIZACJA 28.07.2020)
 2. Budżet projektu
 3. Harmonogram płatności
 4. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie wydania decyzji ws. przyznania dofinansowania oraz podpisywania umowy o dofinansowanie.
 5. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
 6. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań
 7. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o rozdzielności majątkowej
 8. Weksel wraz z deklaracja wekslowa + zalecenia
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 11. Wzór oświadczenia współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną /współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie
 12. Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o pozostawaniu w rozdzielności majątkowej

Istotne informacje dotyczące podziału praw własności do rezultatów Projektu:

Pragniemy poinformować, że odpowiednie uprawnienia majątkowe do przedmiotów praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, ze zm.), utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.) oraz innych rezultatów realizacji Projektu nie podlegających takiej ochronie przysługiwać będą Wykonawcy oraz Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu, o których mowa powyżej, przysługiwać będzie Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Wykonawcy w proporcji odpowiadającej faktycznemu udziałowi NCBR oraz Wykonawcy w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych Projektu.

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: csi-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: csi-at-ncbr.gov.pl oraz tel.: (0-22) 39 07 393 oraz (0-22) 39 07 140