Program ukierunkowany jest na zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, których koszty kwalifikowalne z POIG wyniosły co najmniej 25 mln zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. Ponadto, program INFRASTARt ma przyczynić się do umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych.

Planowany budżet całego programu to 200 mln zł, zaś kwota przeznaczona rocznie na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi 50 mln zł.

Program INFRASTARt będzie realizowany w latach 2021 – 2024.

Opis programu INFRASTARt