Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R –
INFRASTARt

Celem Programu INFRASTARt jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych.
Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • wsparcie komercyjnego wykorzystania wspartej infrastruktury B+R w projektach badawczo-rozwojowych,
 • pobudzenie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R
 • profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R na rzecz komercjalizacji oraz współpracy międzynarodowej. 


Ogłaszany I konkurs dotyczy wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 25 mln PLN oraz za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). 
Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 11 marca 2021 r. (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie.
 2. Regulamin konkursu.
 3. Kryteria oceny projektu.
 4. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.
 5. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące doręczania pism za pomocą platformy ePUAP.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego.
 4. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01.
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa.
 6. Informacja składania wniosków w systemie LSI

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie


Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu zostanie opublikowany na stronie w terminie późniejszym.

KONTAKT:

Pytania o warunki konkursu można kierować: