Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza V konkurs
w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Piąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze:

 • Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego. (Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury);
 • Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa UE. (Zamawiający – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
 • Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym. (Zamawiający – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 5 lutego do 5 kwietnia 2021 roku (do godziny 16:00).


ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin konkursu 
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
 9. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 
 3. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego doręczania pism za pomocą ePUAP
 5. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu
 2. Budżet projektu
 3. Harmonogram płatności
 4. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie: wydania decyzji ws. przyznania dofinansowania oraz podpisywania umowy o dofinansowanie
 5. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu 


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować: