RODO - nagrywanie rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

RODO - Goście NCBR

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a

RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

RODO – Monitoring

Administratorem Twoich danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47a (dalej jako: “NCBR”), z którym skontaktować się można kierując korespondencję na wyżej wskazany adres.