Zakończenie oceny wniosków złożonych w drugiej rundzie w ramach konkursu 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA

10.02.2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w drugiej rundzie naboru w ramach konkursu 4/4.1.1/2019 Działanie 4.1. "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

Spośród 22 złożonych wniosków, dokonano oceny 17 z nich. W wyniku przeprowadzonej oceny:

  • 2 projekty zostały rekomendowane do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 15 193 107,50 PLN;
  • 15 wniosków zostało nierekomendowanych do dofinansowania.

Dodatkowo:

  • 1 wniosek został wycofany z oceny;
  • 4 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 4/4.1.1/2019 – DRUGA RUNDA

Wstecz