Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 4/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR

06.12.2019

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w konkursie 4/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka Tworzywa sztuczne.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania informacji.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych w 29 wnioskach złożonych w konkursie, po uwzględnieniu korekt i uzupełnień, do etapu oceny zostało skierowanych 27 wniosków.

Wstecz