Brak zaplanowanej fazy przygotowań do wdrożenia w projekcie, a obowiązek złożenia raportu z wdrożenia

13.04.2021

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Wykonawców projektów, w których nie zaplanowano fazy przygotowań do wdrożenia nadal dotyczy obowiązek przedłożenia raportu z wdrożenia. Raport powinien wypełnić Lider w imieniu wszystkich podmiotów konsorcjum.

Zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 7 i 9 Umowy o dofinansowanie - w wersji nieobejmującej fazy przygotowań do wdrożenia - Wykonawca zobowiązał się zastosować wyniki Projektu w działalności gospodarczej oraz dokonać podziału lub rozpowszechnienia wyników Projektu na warunkach rynkowych zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz Umową konsorcjum.

Przypominamy również, że § 16 ust. 9 Umowy stanowi, że Centrum może żądać zwrotu do 30% Dofinansowania, na podstawie oceny niniejszego raportu z wdrożenia wyników Projektu, jeśli z oceny tej wynika, że zaniechanie lub niewłaściwe wykorzystanie wyników Projektu nastąpiło z winy Wykonawcy lub Współwykonawcy.

Wstecz