Zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursie 1/1.2/2018 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOSHIP

30.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.2/2018 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOSHIP.

Spośród 25 wniosków, które wpłynęły w ramach programu sektorowego INNOship, dokonano oceny merytorycznej 21 wniosków, z czego:

Dnia 22 listopada 2018 r. do dofinansowania zostało wybranych 7 projektów, zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 26 390 175,08 PLN.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wstecz