• Analiza trendów NCBR
  • Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019
   Prezentujemy pierwszą publikację NCBR pt.: „Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019”. Jest to publikacją otwierająca cykl publikacji pn.: „Krajobraz innowacji”, w ramach którego będziemy opisywać trendy, a także obraz potrzeb i możliwości polskiego rynku innowacji. Jakie są obecne trendy rozwojowe w dziedzinie, którą się zajmujemy? Czego oczekuje rynek? Czy futurystyczne wizje, które pojawiają się w naszych głowach, są tylko wizjami, czy też mogą wybudować przełomowy produkt, usługę lub technologię? Szukamy odpowiedzi na te pytania, bowiem to właśnie one pozwalają podejmować bardziej trafne decyzje przekładające się na pozycję rynkową naszej firmy.
 • Spintech
  • SPIN-TECH
   Nie tylko wspieramy innowacyjne projekty, ale również badamy ich efekty. Przedstawiamy opracowanie NCBR pt. „Diagnoza stanutransferu technologii za pośrednictwem spółek celowych” oceniające Program SPIN-TECH. Jak użyteczny okazał się program? Czy przyczynił się do zwiększenia komercjalizacji wyników badań? Jaką rolę odegrał w ekosystemie wspierania innowacji? Jaka jest kondycja i ocena działania spółek celowych?Zachęcamy do lektury!Słowa kluczowe: spółka celowa, SPIN-TECH, transfer technologii, komercjalizacja, ewaluacja, ocena efektów, Państwowe Jednostki Badawcze
 • Procesy B+R
  • Procesy B+R
   Celem projektu była identyfikacja i mapowanie procesów związanych z zarządzaniem procesem innowacyjnym. Projekt zrealizowany był w ramach większego działania obejmującego zadania analityczne, doradcze i badawcze z wykorzystaniem narzędzi big data oraz sztucznej inteligencji. Projekt zogniskowany jest na zadaniach, których celem jest stworzenie narzędzi predykcyjnych dla przewidywania zachowania podmiotów aktywnie zaangażowanych we wprowadzanie innowacji w Polsce, w tym w działalność badawczo-rozwojową. Badanie potwierdziło tezę, że rozproszone dane on-line będące efektem działań zarządzających procesem B+R+I pozwalają na monitorowanie tych procesów w skali mezoekonomicznej, a ponadto – przy zastosowaniu modeli predykcyjnych – na przewidywanie stopnia i zakresu aktywności B+R+I w Polsce. Na podstawie przeanalizowanych źródeł danych (występujących w nich fraz kluczowych) istnieje możliwość monitorowania procesów B+R+I w skali mezoekonomicznej. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji zapewniających funkcjonalność samouczenia, w tym uczenia epokowego np: algorytm uczenia się ze wzmocnieniem, pozwala na przewidywanie stopnia i zakresu aktywności B+R+I w Polsce.Słowa kluczowe: B+R+I, innowacje, predykcja, BigData, algorytmy sztucznej inteligencji
 • Beneficjenci NCBR w rankingach przedsiębiorstw w Polsce.
  • Beneficjenci NCBR w rankingach przedsiębiorstw w Polsce.
   Celem opracowania jest spojrzenie na beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod kątem ich obecności w rankingach przedsiębiorstw w Polsce. Do analizy podzielono obecne na rynku rankingi przedsiębiorstw na dwie grupy: rankingi przedsiębiorstw wyróżniających się ze względu na określone parametry oraz rankingi przedsiębiorstw innowacyjnych. Porównano stosowane w nich metodologie, a także stworzono zestawienie beneficjentów NCBR oraz przedsiębiorstw, które na przestrzeni lat 2012-2014 zajmowały w nich czołowe miejsca (wśród pierwszych 50. laureatów rankingów).Słowa kluczowe: NCBR, rankingi przedsiębiorstw, beneficjenci, przedsiębiorstwa innowacyjne
 • Ewidencja prac B+R. Aspekty prawno-rachunkowe
  • Ewidencja prac B+R. Aspekty prawno-rachunkowe
   Punktem wyjścia do przygotowania publikacji było założenie, że przyczyny niedoszacowania nakładów na B+R leżą po stronie prawno-rachunkowej i po stronie kultury prawno-organizacyjnej przedsiębiorstw. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zagadnień prawno-rachunkowych związanych ze sprawozdawczością nakładów B+R, w szczególności kolejności stosowania prawa rachunkowego, ustawy o rachunkowości i standardów rachunkowości, znaczenia wzorcowych planów kont oraz innych praktycznych aspektów wpływających na wykazywanie nakładów na B+R. Druga cześć jest badaniem prezentującym praktykę ich ewidencjonowania w wybranych jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach. Słowa kluczowe: statystyka B+R, ewidencja prac B+R, rachunkowość, standardy rachunkowości
 • Wykorzystanie mikrodanych z zakresu statystyki N+T w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  • Wykorzystanie mikrodanych z zakresu statystyki N+T w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
   Agregaty statystyczne coraz częściej nie są wystarczające do prawidłowego formułowania analiz, w tym także nakierowanych na tworzenie polityki opartej na faktach. Mikrodane, czyli dane liczbowe o pojedynczych jednostkach pozwalają na przeniesienie prac badawczych lub analitycznych na niższy poziom analizy i prace nad innymi typami zagadnień. W tekście poruszona jest kwestia dostępności mikrodanych, w szczególności z zakresu statystyki N+T oraz sposobu ich wykorzystania w Polsce. Na tym tle przedstawiono praktykę posługiwania się mikrodanymi w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Słowa kluczowe: mikrodane, NCBR, statystyka nauki i techniki, polityka oparta na faktach
 • Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka do 2016 r.
  • Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka do 2016 r.
   Narodziny rynku kapitału ryzyka w Polsce rozpoczęły się z początkiem lat 90-tych wraz z liberalizacją gospodarki i realizacją głębokich reform strukturalnych. W pierwszej dekadzie polskiej transformacji ustrojowej (dekada lat 90-tych) równolegle na rynku zaczęły się pojawiać duże fundusze private equity skapitalizowane w oparciu o zagraniczne środki prywatne (głównie inwestorów amerykańskich oraz instytucji rozwojowych, jak np. EBOR), jak i fundusze VC korzystające ze środków niekomercyjnych (publicznych). Publikacja przedstawia rozwój rynku kapitału wysokiego ryzyka do 2016 r. oraz podnosi kwestię luki kapitałowej zidentyfikowanej na początku na 2010 r., na którą próbuje odpowiedzieć NCBR swoimi działaniami. Słowa kluczowe: venture capital, VC, private equity, Bridge, instrumenty finansowe, instrumenty zwrotne, diagnoza
 • Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Broszura informacyjno-promocyjna
  • Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Broszura informacyjno-promocyjna
   Publikacja zawiera wskazówki, rozwiązania i dobre pomysły stanowiące wynik dotychczasowych doświadczeń, które sprawdziły się w podczas realizacji projektów badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na celach związanych z gospodarką i rynkiem. Przegląd projektów realizowanych w ramach Demonstrator+ w celu wskazania dobrych praktyk dokonany został z punktu widzenia trzech obszarów operacyjnych: sposobu doboru (identyfikowania, formułowania) problematyki merytorycznej projektu, sposobu organizacji i zarządzania projektem włączając w to także kwestie ochrony praw własności przemysłowej oraz sposobu nawiązywania partnerstwa (budowy konsorcjów). Słowa kluczowe: dobre praktyki, Demonstrator+, zarządzanie projektem B+R, projekty badawczo- rozwojowe