• Wsparcie dla MŚP przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Wsparcie dla MŚP
   Przedsiębiorstwa realizujące projekty badawczo-rozwojowe w ramach I osi POIR, zobowiązane do wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac B+R, mogą korzystać z finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego dostępnego w POIR oferowanego przez PARP, BGK oraz fundusze VC w ramach instrumentów kapitałowych zarządzanych przez PFR Ventures. Zachęcamy do lektury załączonych dokumentów
 • Katalog funduszy Venture Capital
  • Katalog funduszy Venture Capital
   Przedsiębiorstwa realizujące projekty badawczo-rozwojowe w ramach I osi POIR, zobowiązane do wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac B+R, mogą korzystać z finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego dostępnego w POIR oferowanego przez PARP, BGK oraz fundusze VC w ramach instrumentów kapitałowych zarządzanych przez PFR Ventures. Zachęcamy do lektury załączonych dokumentów
 • Badania na rynek PARP
  • Badania na rynek PARP
   Przedsiębiorstwa realizujące projekty badawczo-rozwojowe w ramach I osi POIR, zobowiązane do wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac B+R, mogą korzystać z finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego dostępnego w POIR oferowanego przez PARP, BGK oraz fundusze VC w ramach instrumentów kapitałowych zarządzanych przez PFR Ventures. Zachęcamy do lektury załączonych dokumentów
 • Poradnik Wnioskodawcy
  • Poradnik Wnioskodawcy
   Celem poradnika jest wsparcie potencjalnych wnioskodawców Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w szczególności przedsiębiorców i jednostek naukowych, w procesie przygotowania racjonalnie uzasadnionego wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego (B+R). Wskazówki w nim zawarte pomogą Państwu w identyfikacji, przygotowaniu i przedłożeniu do oceny projektu B+R spełniającego wymagania NCBR. Korzystając z poradnika, będą Państwo lepiej przygotowani do aplikowania o wsparcie finansowe z NCBR – opracowanie przemyślanego projektu okaże się dużo prostsze.Łatwiej też będzie osiągnąć Państwu sukces, przekształcając wyniki badań naukowych w imponujące innowacje rynkowe.
 • Funkcjonowanie środowiska naukowego w zakresie przechodzenia od badań podstawowych do kolejnych etapów
  • Funkcjonowanie środowiska naukowego w zakresie przechodzenia od badań podstawowych do kolejnych etapów
   Opracowanie swoim zakresem obejmuje diagnozę funkcjonowania środowiska naukowego w zakresie przechodzenia od badań podstawowych do kolejnych etapów badań, w tym temat wsparcia publicznego w tym zakresie. Badanie analizuje ten proces także z punktu widzenia naukowców, w tym bariery i motywatory podejmowania takich działań. Opracowanie jest uzupełnione dobrymi praktykami w zakresie komercjalizacji wyników badań jednostek naukowych w wybranych krajach.
 • Kultura organizacyjna i innowacyjność. Wyniki badania beneficjentów NCBR
  • Kultura organizacyjna i innowacyjność. Wyniki badania beneficjentów NCBR
   Dla tworzenia innowacji niezbędna jest odpowiednia kultura organizacyjna. Istotnymi składnikami kultury organizacyjnej są wzory myślenia, zachowania jednostek i grup, symbole, a także styl kierowania czy kapitał społeczny. Tworzenie skutecznego potencjału innowacyjnego wymaga zbudowania adekwatnej kultury organizacyjnej, której podstawowym elementem będzie wiedza, otwartość i dobra komunikacja. Z punktu widzenia kształtowania środowiska, które może potencjalnie pozytywnie wpływać na proinnowacyjną kulturę organizacyjną, niezbędne jest zbudowanie i utrzymanie zaufania jako cechy populacji. Przedstawiony raport zawiera wyniki badania elementów kultury organizacyjnej, jakie zostało przeprowadzone wśród 987 beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Ceny transferowe a wyniki projektów B+R. Analiza ryzyka
  • Ceny transferowe a wyniki projektów B+R. Analiza ryzyka
   Opracowanie zawiera wyniki ekspertyzy dotyczącej kompleksowej analizy ryzyk w zakresie cen transferowych, związanych z transgranicznym transferem wyników projektów badawczo rozwojowych dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Składa się na nią analiza i ocena obecnego stanu prawnego, wytycznych oraz zaleceń w obszarze cen transferowych – ze szczególnym uwzględnieniem transakcji z wykorzystaniem dóbr niematerialnych, identyfikacja najważniejszych ryzyk w zakresie cen transferowych, związanych z wdrażaniem oraz transferem rezultatów prac B+R oraz rekomendacje w zakresie sposobów ich ograniczenia.
 • Badania-Rozwój-Innowacje. Wybrane zagadnienia
  • Badania-Rozwój-Innowacje. Wybrane zagadnienia
   Niniejsza publikacja jest wynikiem prac prowadzonych w ramach Sekcji Studiów, Analiz i Ewaluacji NCBR. Zawiera ona teksty poświęcone międzynarodowym zestawieniom porównawczym i wskaźnikom dotyczącym B+R, zagadnieniom konwergencji regionalnej w zakresie B+R, aspektom prawno-rachunkowym ewidencji prac B+R, funkcjonowaniu jednostek naukowych i tego, jak wpisują się one w kontekst całej sfery B+R, kulturze organizacyjnej polskich przedsiębiorstw (podejście teoretyczne i badanie jakościowe) oraz praktycznym aspektom wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: pomiarowi wpływu pomocy publicznej w zakresie B+R oraz analizie dotychczasowych działań pod kątem wsparcia B+R.
 • Podręcznik dobrych praktyk Bridge Alfa
  • Podręcznik dobrych praktyk Bridge Alfa
   Opracowanie przedstawia 13 dobrych praktyk, które zostały zidentyfikowane wśród funduszy VC uczestniczących w programie pilotażowym BRIdge Alfa, wdrażanym w latach 2013–2015 przez NCBR. Program ten miał na celu przetestowanie specjalnego instrumentu inwestycyjnego służącego wsparciu procesów komercjalizacji projektów B + R i inwestycjom kapitałowym dokonywanym na wczesnych etapach rozwoju (faza seed/start-up). Przy wsparciu środków publicznych w ramach programu powstało 10 funduszy VC i 46 spółek w które inwestowały fundusze. Przedstawiony katalog dotyczy działań pożądanych z punktu widzenia realizacji zarówno celów programu, jak i korzyści pozostałych interesariuszy.
 • Podręcznik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym
  • Podręcznik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym
   Podręcznik zawiera porady dotyczące kwalifikowania zadań badawczych w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do poszczególnych typów badań: badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Poradnik otwiera przegląd definicji oraz charakterystyka istoty problemu. W dalszej części zostały omówione granice pomiędzy analizowanymi typami badań, ich cechy charakterystyczne oraz przykłady zadań badawczych zakwalifikowanych do poszczególnych typów badań. W podręczniku znajdują się też porady dla wnioskodawców, pokazujące jak opisywać zadania, żeby były przejrzyste i zrozumiałe dla ekspertów oceniających.
 • Podręcznik dobrych praktyk zarządzania projektem B+R
  • Podręcznik dobrych praktyk zarządzania projektem B+R
   W broszurze prezentowane są dobre praktyki realizacji projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Opisane w broszurze dobre praktyki pokazują na co trzeba zwrócić uwagę na kolejnych etapach prac badawczo-rozwojowych i jak rozwiązywano pojawiające się w trakcie realizacji problemy. Doświadczenia prezentowane w publikacji mają charakter uniwersalny – znajdują zastosowanie we wszelkiego typu projektach badawczo-rozwojowych, również tych, które nie są dofinansowywane ze środków publicznych.
 • Innowacje dla rozwoju
  • Innowacje dla rozwoju
   Katalog projektów realizowanych dzięki wsparciu finansowemu NCBR. Przegląd potencjału innowacyjnego polskich naukowców i przedsiębiorców – od podwodnego hotelu, przez sztuczne pszczoły, aż po… skarpetki z prądem.
 • Pomoc publiczna na badania, rozwój innowacje
  • Pomoc publiczna na badania, rozwój innowacje
   Publikacja przybliża temat pomocy publicznej i pomocy de minimis dla przedsiębiorców starających się o wsparcie realizacji projektów B+R ze środków publicznych. Praktyczna instrukcja jak poradzić sobie w realiach złożonych przepisów.
 • Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa - zagadnienia prawne i merytoryczne
  • Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa - zagadnienia prawne i merytoryczne
   Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla dwóch grup Odbiorców – Po pierwsze, dla zespołów zarządzających funduszami BRIdge Alfa, szczególnie tych, które realizują ten program po raz pierwszy, po drugie zaś dla pomysłodawców, przede wszystkim ze świata nauki i wynalazczości, których projekty badawczo-rozwojowe będą finansowane ze środków BRIdge Alfa.Realizowany od 2014 r. program BRIdge Alfa zajmuje ważne miejsce w strategii rozwoju gospodarczego Polski, którego centralną ideą jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez wzmocnienie synergii pomiędzy przedsiębiorcami a światem nauki, tak aby stworzyć przejrzyste i skuteczne mechanizmy komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych. Komercjalizacja wysokich technologii jest bardzo zyskowna, stanowi o konkurencyjności gospodarki oraz może być silnikiem napędzającym inne sektory gospodarki narodowej. Przedsięwzięcia te wiążą się jednak z bardzo wysokim ryzykiem, co utrudnia pozyskania odpowiedniego finansowania. Celem programu BRIdge Alfa jest wzmocnienie systemu finansowania najbardziej ryzykownych przedsięwzięć w branży wysokich technologii poprzez wsparcie zarówno samych projektów badawczo-rozwojowych, jak również przyczynienie się do stworzenia ekosystemu rodzimych funduszy kapitałowych, specjalizujących się w finansowaniu projektów o największym czynniku ryzyka.
 • Jak skutecznie patentować
  • Jak skutecznie patentować
   W dobie innowacyjności nauki i wiedzy szczególnego charakteru nabierają zagadnienia związane z patentowaniem twórczych wyników prac naukowców. W gąszczu przepisów krajowych oraz wobec skomplikowanej tematyki patentowania w wymiarze międzynarodowym istotną rolę odgrywa ocena potencjału, właściwe podejście i postępowanie w ramach komercjalizacji prac B+R. Niniejszy utwór audiowizualny pozwoli naukowcom i wynalazcom uzyskać niezbędną wiedzę, jak zabezpieczyć rozwiązanie technologiczne w celu jego późniejszej komercjalizacji. Prezentowane treści przybliżą kwestie znaczenia ochrony własności przemysłowej, zdolności patentowej oraz budowy i zgłaszania wynalazku do ochrony. Zamiarem autorów publikacji jest ułatwienie składania zgłoszeń patentowych, a praktyczne animacje mają zapoznać naukowców z kluczowymi elementami postępowania od innowacyjnego pomysłu do patentu.
 • Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016
  • Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016
   Ośrodki naukowe są źródłem innowacji i kluczowym ogniwem w łańcuchu innowacyjności, odpowiedzialnym za szeroki transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz za komercjalizację B+R. Podręcznik „Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016” kierowany jest głównie do przedstawicieli ośrodków naukowych, zajmujących się transferem i komercjalizacją B+R. Polecany jest też wszystkim zainteresowanym współpracą z ośrodkami naukowymi, ponieważ z jednej strony umożliwia poznanie ich specyfiki, a z drugiej – zaznajomienie się z rozwiązaniami prawnymi, które pomogą usprawnić współpracę i wyeliminować bariery kooperowania. Kolejne już wydanie podręcznika uwzględnia i podsumowuje ostatnie zmiany prawne oraz dorobek praktyki z ostatnich lat i stanowi dobre przygotowanie do nadchodzących zmian w dziedzinie komercjalizacji B+R.
 • Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub twórczej
  • Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub twórczej
   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspierało zainicjowany przez środowisko naukowe proces zmierzający do zmiany przepisów w zakresie zamówień publicznych widząc negatywne skutki tych przepisów w przypadku finansowania badań naukowych i prac rozwojowych. Dlatego z radością przyjęliśmy informację o wejściu w życie w dniu 16 kwietnia 2014 r. postulowanych zmian, które z pewnością wpłyną na rozwój polskiej nauki i gospodarki opartej na wiedzy. Uproszczenie procedur, przy jednoczesnym zachowaniu zasad przejrzystości i konkurencyjności, wpłynie w pierwszym rzędzie na znaczące przyśpieszenie prac badawczo-rozwojowych. Niniejsza publikacja stanowi próbę stworzenia podręcznika zawierającego szereg wyjaśnień, wskazówek oraz dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych dla jednostek naukowych.
 • Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
  • Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
   Treść poradnika została przygotowana z myślą o służbach księgowych Państwowych Jednostek Badawczych, a także ich spółek zależnych oraz spółek-beneficjentów.Poradnik opracowano w oparciu o aktualne przepisy, w szczególności o Ustawę o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości i ich interpretacje. W kwestiach nieregulowanych w polskich przepisach o rachunkowości odwołano się do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską. W opracowaniu uwzględniono uwagi zgłaszane przez praktyków, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb odbiorców.
 • Projekty komercjalizacji B+R
  • Projekty komercjalizacji B+R
   Przewodnik ma stanowić praktyczną pomoc osobom zaangażowanym w proces komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej do celów powyższej komercjalizacji. Przedmiotem niniejszego podręcznika jest również omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług, jako wydatku kwalifikowanego w ramach projektów rozliczanych w I i II osi priorytetowej POIG oraz skutków potencjalnej zmiany przeznaczenia efektów prac nad prowadzonymi projektami, na gruncie podatku od towarów i usług, w zakresie dokonywania korekty tego podatku. Niniejsze opracowanie będzie w przyszłości regularnie uzupełniane, aby dostosować zawarte w nim informacje do aktualnego stanu systemu wsparcia z funduszy europejskich. W szczególności będzie ono zaktualizowane po przyjęciu ram instytucjonalnych i programowych dla nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Zakładamy także, że aktualizacje będą uwzględniały komentarze oraz propozycje zgłaszane przez Czytelników i Użytkowników, dlatego też zachęcamy do przesyłania uwag oraz zadawania pytań dotyczących przewodnika. Zawarte w publikacji informacje stanowią opinię Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, natomiast kwestie dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT oraz warunków jakie należy spełnić, aby z takiego odliczenia skorzystać, regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Istnieje również możliwość uzyskania wiążącej Interpretacji Indywidualnej Izby Skarbowej dotyczącej podatku od towarów i usług w realizowanych przez Państwa projektach unijnych.