14 konkurs ERA-NET Bioenergy

27.10.2020

Termin składania: 26.01.2021

Kurs Euro 4.5723 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 20 października 2020 r. uruchomiono 14 międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

W dniu 11 listopada 2020 r. zostanie zorganizowane webinarium poświęcone nawiązywaniu współpracy. W celu rejestracji na spotkanie się należy wysłać wiadomość e-mail do Sekretariatu Konkursu - Boris Vashev (b.vashev@fnr.de) w terminie do 6 listopada 2020 r. Wcześniej należy przesłać wstępne pomysły na projekty i potrzeby partnerów.

Szczegółowe informacje o konkursie¹ :

Nazwa konkursu

 

14th Joint Call for Research and Development Proposals

of the ERA-NET Bioenergy

Temat konkursu

 

“Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes”

Zakres konkursu

(skrót)

The call “Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes” aims to support innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects contributing to a sustainable provision of bioenergy heat.

1.      Development of technically and economically feasible new decarbonisation technologies for the provision of heat based on agricultural and/or forestry biomass. The solutions shall be mainly based on agricultural and/or forestry biomass including residues, but could also utilize other biogenic energy carriers.

2.      Adaption and/or modification of existing technical solutions for the production of heat based on agricultural and/or forestry biomass for industrial processes. Such projects shall encompass significant R&D work.

Ideally, solutions should enable full or improved usage of biomass feedstock. They should focus on residues, by-products and other forms of feedstock that minimise competition with food production and contribute to a circular economy.

Stand-alone projects regarding these topics without a major technical R&D&I part focussing on scope 1 or 2 are not eligible for funding.

(proszę o zapoznanie się z częścią 3. Scope of the joint call dokumentu „Call Text”)

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

Austria

Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Niemcy

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)

Polska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Szwajcaria

Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)

 

Wnioskodawcy

·         MŚP

·         Jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę

·         Duzi przedsiębiorcy

(proszę o zapoznanie się z częścią 4.1 Consortia  dokumentu „Call Text”)

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

20.10.2020

 

Data zamknięcia naboru wniosków[1]

26.01.2021 (13:00 CET) data złożenia wniosków wstępnych

W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 08.06.2021 (13:00 CEST)

 

Nabór wniosków

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu Agency for Renewable Resources, Germany (FNR)  na adres : eranetbioenergy-at-fnr.de.

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia o złożeniu wniosku  wstępnego należy skontaktować się z Panem Borisem Vashevem (b.vashev@fnr.de).

 

Opis procedury konkursowej

Ocena wniosków jest dwustopniowa:

•              Ocena merytoryczna wniosków wstępnych

•              Ocena merytoryczna wniosków pełnych

Szczegóły procesu oceny znajdą Państwo w JOINT CALL FOR PROPOSALS – pkt 4.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2021 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

 

Kurs euro

1 EUR =  4.5723 PLN (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1770 )

·         Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (Dz.U. 2018 poz. 1668)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r., poz. 1456)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1200)

·         Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 

[1] W przypadku dwuetapowego naboru wniosków należy dodać rubrykę z odpowiednią informacją

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://eranetbioenergy.net 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

imię i nazwisko osoby kontaktu

Dagmara Robakowska-Hyżorek

tel: +48 509 214 741

e-mail: dagmara.robakowska-hyzorek-at-ncbr.gov.pl 

Sekcja Programów

Dział Współpracy Międzynarodowej

Katarzyna Kędzierska
starszy specjalista operacyjny | Sekcja Finansowania Projektów III
t: +48 22 25 66 827
m: +48 515 061 522
katarzyna.kedzierska-at-ncbr.gov.pl 

Kontakt w ERA-NET Bioenergy:

 

imię i nazwisko osoby kontaktu:  

Boris Vashev

e-mail: b.vashev-at-fnr.de 

 

Strona internetowa programu

https://eranetbioenergy.net 

Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu - ERA-NET Bioenergy 14th Joint Call - CALL TEXT
Wzór wniosku międzynarodowego -14th_call 2020-2021_ pre-proposal_form_final
Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Informacja dla wnioskodawców

Zachęcamy również do zapoznania się z wzorem umowy, „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR