Zmiana regulaminów 6 konkursów Osi III PO WER w zakresie postanowień dotyczących zabezpieczenia realizacji umowy

29.12.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 r. dokonano zmiany regulaminów w konkursach nr:

Wprowadzone zmiany są tożsame dla wszystkich ww. konkursów i dotyczą pkt Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w którym wartości zabezpieczenia ustala się w wysokości co najmniej równowartości 150% najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, a nie jak dotąd – w wysokości co najmniej równowartości kwoty dofinansowania wynikającej z umowy o dofinansowanie. W związku z tym wprowadza się następujące zmiany w przedmiotowym punkcie regulaminów:

  1. w ppkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Jeśli wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000,00 PLN, wówczas zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w której Wystawca upoważnia Wierzyciela do wypełnienia weksla in blanco na sumę odpowiadającą co najmniej równowartości 150% najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności) powiększonej o odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych i koszty dochodzenia kwoty zabezpieczonej”.
  2. w ppkt 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  „Zabezpieczenie ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości 150% najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności)”.

Instytucja Pośrednicząca dokona zmian również w załącznikach do ww. regulaminów, stanowiących wzory umów o dofinansowanie projektów. Za wyłącznie obowiązujące uznaje się jednakże wskazane powyżej zapisy regulaminów w brzmieniu nadanym zmianą z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi regulaminami konkursów wraz z załącznikami.

Wstecz