Przedsięwzięcie pilotażowe „BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje”

(dawniej: Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia)

BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.

W ramach BRIdge identyfikowane będą specyficzne potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R. Szczególny nacisk położony zostanie na identyfikację tych potrzeb, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia. BRIdge pozwoli również na przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów i sposobów wspierania komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładamy, że w efekcie funckjonowania BRIdge, rozpoznane zostaną niedoskonałości rynku (tzw. market failures) oraz zmapowane zostaną luki lub niedoskonałości w ofercie instytucji publicznych w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników prac B+R. Pozyskanie tych informacji pozwoli z kolei na stworzenie podstawy, w postaci wiedzy opartej na faktach, do podjęcia decyzji o ewentualnym ustanowieniu nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R.

BRIdge adresowany jest do:

  • przedsiębiorców
  • uczelni,
  • instytutów badawczych
  • instytutów naukowych PAN
  • osób fizycznych – indywidualnych innowatorów

Preferencyjnie traktowani będą przedsiębiorcy mikro, mali i średni, w szczególności przedsiębiorstwa typu start-ups, które powstały w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Rodzaj wsparcia oferowanego przez Centrum będzie zależał od konkretnych potrzeb adresata Przedsięwzięcia pilotażowego. Przyjmujemy, że wsparcie, co do zasady, będzie przekazywane w formie środków finansowych. Nie wyklucza to jednak zastosowania innego rodzaju wsparcia, gdyby w przypadku konkretnego uczestnika Przedsięwzięcia okazało się to adekwatne do jego indywidualnej sytuacji i służyłoby osiągnięciu założonych celów.