20. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

25.06.2015

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 20. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.


NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1 000 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.


Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET: eu-at-aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie 30 września 2015 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem: www.cornet-era.net.


Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.


Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 30 września 2015 r. oraz w wersji papierowej 14 października 2015 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.


Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:


cornet-at-ncbr.gov.pl


Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


z dopiskiem na kopercie: „20. Konkurs CORNET”

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Joanna Makocka
tel.: +48 519 684 989
e-mail: joanna.makocka-at-ncbr.gov.pl


Dokumenty do pobrania:

  1. Guidelines for Applicants CORNET 20th Call for Proposals
  2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
  3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu

 

Wstecz