Czwarty konkurs ERA-NET EuroNanoMed (JTC 2013)

11.12.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 10 grudnia 2012 roku otwarto konkurs ERA-NET EuroNanoMed II na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.

Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata. Na finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro.

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i maksimum 7 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych państw, w tym przynajmniej 2 różnych państw uczestniczących w konkursie oraz muszą zawierać partnerów zaliczających się do minimum dwóch grup wnioskodawców spośród następujących trzech wyodrębnionych:

 • uczelnie wyższe i instytuty badawcze;
 • szpitale, placówki służby zdrowia i organizacje zdrowotne;
 • przedsiębiorstwa.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Koordynator projektu składa wspólny wniosek w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed w terminie do dnia 04 marca 2013 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu EuroNanoMed: www.euronanomed.net

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 • 20% w przypadku uczelni państwowych,
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych,
 • 20% w przypadku instytutów naukowych PAN,
 • 15% w przypadku instytutów badawczych,
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Do pobrania:

Call text

Guidelines for Applicants

Proposal template


Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Aleksandra Mościcka-Studzińska

aleksandra.moscicka-at-ncbr.gov.pl

Tel: +48 (22) 39 07 131, +48 785 66 20 15

Dział Zarządzania Programami

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

 

Wstecz