ERA-MIN 2 - Otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

02.02.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 1 lutego 2017 roku otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu

ERA-MIN 2 Joint Call 2017

Temat konkursu

RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY

Zakres konkursu

The five main thematic areas are:
1. Supply of raw materials from exploration and mining
2. Design
3. Processing, Production and Remanufacturing
4. Recycling of End-of-Life Products
5. Cross-cutting topics:
       - New business models,
       - Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
       - Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

Uwaga! NCBR będzie finansowało projekty wyłącznie w zakresie tematów 1-4. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji konkursowej (Call text, Guideliness for Applicants).

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

Argentyna, Belgia, Brazylia, Chile, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, RPA, Hiszpania, Szwecja, Turcja.

Data otwarcia naboru wniosków

01.02.2017

Data zamknięcia naboru wniosków

05.05.2017, 17:00:00 CEST

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.submission-era-min.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Pierwszy kwartał 2018 roku

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro

4,3186

Status prawny konkursu

•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
•    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
•    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.era-min-eu.org

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Maria Bojanowska-Sot
Tel: 22 3907186
E-mail: maria.bojanowska-at-ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych

Kontakt w sprawach finansowych:
Natalia Dębecka
Tel: 22 39 07 145
E-mail: natalia.debecka-at-ncbr.gov.pl
Dział finansowy

Kontakt w Era-MIN 2:

Sekretariat konkursu: eramin-at-fct.pt  
Dina Carrilho (+351) 213 924 381
Marta Norton (+351) 213 911 565
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Av. D. Carlos I, 126 - 7º - 1249-074 Lisboa, Portugal

Link do dokumentów konkursowych: www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

Strona internetowa programu: www.era-min-eu.org

Materiały do pobrania:

 

Wstecz