Informacja dla beneficjentów konkursów PO WER

18.03.2020

W trosce o zapewnienie możliwości realizacji projektów beneficjentów w ramach konkursów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój koordynowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz mając na względzie wynikający z postanowień porozumień/umów o dofinansowanie projektu obowiązek realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz z zachowaniem terminów w nim wskazanych (m.in. składania wniosków o płatność), informujemy, że ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 NCBR będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki naruszeń postanowień porozumień/umów w wyżej wspomnianym zakresie.

Zwracamy uwagę, że każdy przypadek niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania umownego powinien zostać należycie uzasadniony i udokumentowany.

W tym celu, przykładowo konieczne będzie przedstawienie właściwego zarządzenia Rektora o wstrzymaniu działalności uczelni, informacji o brakach kadrowych powstałych w wyniku zwolnień chorobowych lub sprawowania przez pracowników w danym podmiocie opieki nad dziećmi do lat 8 w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół, informacji od podwykonawców/dostawców o niezależnych od nich opóźnieniach w dostawach towarów lub usług, które wpłynęły na wykonywanie przez beneficjentów obowiązków umownych, itp. Po dokonaniu indywidualnej analizy danego przypadku, NCBR oceni, czy nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia/umowy przez beneficjenta jest następstwem zdarzenia, za które beneficjent nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku konieczności złożenia przez beneficjentów wniosków o zmiany w projekcie NCBR zwraca się z prośbą o składanie - w miarę możliwości - jednego wniosku o zmiany obejmującego kompleksowo wszystkie zmiany konieczne do wprowadzenia w projekcie w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto, w ślad za przekazaną beneficjentom 11 marca br. w SL2014 informacją w sprawie kosztów kwalifikowalnych w projektach, NCBR przypomina, że wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym będą rozpatrywane przez NCBR indywidualnie.

Powyższe stanowisko zostało opracowane z uwzględnieniem rekomendacji i komunikatów Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Wstecz