Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

17.03.2020

W trosce o zapewnienie możliwości realizacji projektów B+R+I przez wykonawców i beneficjentów programów realizowanych z Funduszy Europejskich, programów krajowych i międzynarodowych, koordynowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz mając na względzie wynikający z postanowień umów o wykonanie/dofinansowanie projektu, obowiązek realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz z zachowaniem terminów w nim wskazanych (m.in. na składanie raportów i sprawozdań), uprzejmie informujemy, że ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 NCBR będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki naruszeń postanowień umów w wyżej wspomnianym zakresie.

Zwracamy uwagę, że każdy przypadek niedotrzymania terminu w realizacji zobowiązania umownego powinien zostać należycie uzasadniony. W tym celu, przykładowo konieczne będzie przedstawienie informacji o brakach kadrowych powstałych w wyniku zwolnień chorobowych lub sprawowania przez pracowników w danym podmiocie opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół, informacji od podwykonawców/dostawców o niezależnych od nich opóźnieniach w dostawach towarów lub usług, które wpłynęły na wykonywanie przez wykonawców/beneficjentów obowiązków umownych, itp. Treść wniosku o zmiany powinna zawierać oświadczenie, z którego wynika, że wskazane okoliczności były niezależne od wykonawcy/beneficjenta i uniemożliwiły wykonanie zobowiązań wobec NCBR w terminie wynikającym z umowy.

Po dokonaniu indywidualnej analizy danego przypadku, NCBR oceni, czy nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy przez wykonawcę/beneficjenta jest następstwem zdarzenia, za które wykonawca/beneficjent nie ponosi odpowiedzialności.

Powyższe nie zwalnia beneficjentów/wykonawców z przedłożenia zaległych raportów niezwłocznie po ustaniu okoliczności, które uniemożliwiły złożenie raportów w terminie.

Poza tym:

  • przewidujemy również możliwość wprowadzenia zmian w obszarze kwalifikowalności wydatków i uznania wydatków poniesionych w ramach odwołanych imprez targowych za kwalifikowalne.
  • zmianie ulega również zakres czynności w ramach kontroli projektów na miejscu. Odstępujemy do odwołania od wizyt w siedzibie beneficjenta lub miejscu realizacji projektu. W tym momencie kontrola realizowana będzie w oparciu o przekazaną przez beneficjenta dokumentację projektu, a ewentualne czynności wyjaśniające będą realizowane elektronicznie.
  • w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie prosimy o składanie w miarę możliwości jednego wniosku o zmiany, obejmującego kompleksowo wszystkie zmiany konieczne do wprowadzenia w projekcie w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Opisane powyżej stanowisko zostało opracowane z uwzględnieniem rekomendacji i komunikatów Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi.

Wstecz