Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

14.11.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 7 listopada 2016 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs w Programie Rozwoju Kompetencji nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 430 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

  • 137 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało wskazanych do dofinansowania

lista projektów ocenionych pozytywnie (skan dokumentu)

  • 293 wnioski uzyskały ocenę negatywną

lista projektów ocenionych negatywnie (skan dokumentu)

     

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.

Wstecz