Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0

27.01.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 26 stycznia 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 103 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego:

30 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostały wskazane do dofinansowania

73 wniosków uzyskało ocenę negatywną

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.

Jednocześnie IOK informuje, że w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0.

Wstecz