Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 dotyczącym wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej

18.11.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje że w dniu 18 listopada 2013 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 dotyczący wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni PO KL.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 105 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013, z czego:

  • 39 wniosków uzyskało  ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co najmniej 60% wymaganej liczby punktów)

Z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie do dofinansowania zostało skierowanych 26 wniosków.


lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie

  • 61 wniosków uzyskało ocenę negatywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła poniżej 60 punktów lub ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej nie przekroczyła 60% wymaganej liczby punktów)

lista rankingowa wniosków ocenionych negatywnie

  • 5 wniosków zostało skierowanych do ponownej oceny formalnej


Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą na adres osoby wskazanej w pkt 2.6 wniosku.

Wstecz