Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

30.05.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 29 maja 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 204 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego:

155 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 49 wniosków uzyskało ocenę negatywną.

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do wnioskodawców pocztą tradycyjną.

Jednocześnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zwiększeniu alokacji w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do kwoty 53 886 013,19 zł. 

Wstecz