Informacja o wynikach weryfikacji warunków formalnych: I runda – konkurs 6/1.1.1/2019

03.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została weryfikacja warunków formalnych wniosków złożonych w pierwszej rundzie konkursu nr 6/1.1.1/2019 trwającej od 16.09.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych z puli 154 złożonych wniosków 148 wniosków zostało skierowanych do oceny według kryteriów wyboru projektów.

Lista wniosków z pozytywną weryfikacją warunków formalnych

Wstecz