IV konkurs (JTC 2012) w ramach ERA-NET E-Rare

08.12.2011

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dziś (7 grudnia 2011) oficjalnie rozpoczyna się IV edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich przy aktywnym udziale młodych naukowców.


Temat konkursu:

European Research Projects on Rare Diseases driven by Young Investigators.


Cel konkursu:

Zapewnienie młodym, niezależnym badaczom możliwości budowania międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań nad chorobami rzadkimi. Zgłaszany projekt powinien zakładać wymianę wiedzy, wskazując wyraźną wartość dodaną współpracy i wpływ oczekiwanych wyników na korzyści dla pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi.


Zakres przedmiotowy:

Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:
• Badania międzynarodowe, wykorzystujące materiały i bazy danych, na skalę nieosiągalną na poziomie krajowym, umożliwiającą specyficzną analizę poszczególnych schorzeń. Wykorzystanie metod genetyczno-molekularnych, epidemiologicznych, analiz fenotypowo-genotypowych oraz badań historii chorób. Wyniki muszą mieć praktyczne zastosowanie kliniczne lub socjo-ekonomiczne.
• Badania konkretnych schorzeń z zastosowaniem nowatorskich metod, technologii oraz doświadczeń z wyraźnym wskazaniem zastosowania klinicznego.
• Badania w celu stworzenia nowych metod diagnostycznych i terapii chorób rzadkich. Opracowanie biomarkerów w diagnostyce i prognostyce, systemów obrazowych, specyficznych narzędzi diagnostycznych, modeli komórkowych i zwierzęcych oraz przedklinicznych badań wykorzystujących terapie genowe i komórkowe.
• Badania psychologiczne, psychosocjologiczne, i socjo-ekonomiczne w odniesieniu do chorób rzadkich.
 
Wyniki projektów powinny przedstawiać przede wszystkim wartość praktyczną, cenną w służbie zdrowia, zarówno w obszarze diagnostyczno-terapeutycznym, epidemiologicznym, jak i socjo-ekonomicznym.                 


Wymagania (skrót):

Koordynator całego konsorcjum, jak również każdej z grup badawczych powinien otrzymać stopień doktora (lub równoważny) nie później niż 2 do 10 lat przed terminem startu konkursu E-Rare JTC 2012. Dozwolone jest przedłużenie tego okresu w przypadku udokumentowanych przerw w karierze. Łączny okres od otrzymania stopnia doktora nie może jednak przekroczyć 14 lat i 6 miesięcy. Przedłużenie nie przysługuje osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze etatu.
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.
Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy (3), a maksymalnie sześć (6) grup badawczych, z co najmniej trzech (3) różnych krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może być również więcej niż dwie (2) grupy badawcze z tego samego kraju. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie E-Rare mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków, przy czym należy pamiętać, że ogólna liczba grup badawczych w danym konsorcjum nie może przekroczyć sześciu (6).    
Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Guidelines for applicants”.


Dofinansowanie  - szczegółowe informacje dostępne w pliku „Informacja dla wnioskodawców”.


Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

1. W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 31 stycznia 2012.
2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2012) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 24 maja 2012.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2012 poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
4. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania Polscy partnerzy będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR.
5. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Ważne terminy:

7 grudnia 2011 - 31 stycznia 2012 – nabór wniosków wstępnych (pre-proposals)

początek kwietnia 2012 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu

Początek kwietnia 2012 - 24 maja 2012 - nabór wniosków pełnych (full proposals)

Październik 2012 – rozstrzygnięcie drugiego etapu

Pierwsza połowa 2013 – rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów


Partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
Belgia - The Research Foundation Flanders (FWO)
Francja - Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Niemcy - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Izrael - Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO/MOH)
Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Hiszpania - Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Holandia - The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw)

Kontakt E-Rare:

Strona internetowa konkursu: www.e-rare.eu/content/joint-call-european-research-projects-rare-diseases-driven-young-investigators-jtc-2012

Ignacio Baanante
Koordynator konkursu
e-mail: E-rare2Sec-at-isciii.es
tel.: +34 918222576


Kontakt w NCBiR:

Marcin Chmielewski
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
e-mail: m.chmielewski-at-ncbir.pl
tel. +48 22 244 28 58 w.109


Do pobrania:

Guidelines for applicants

Call text

Informacja dla wnioskodawców

Wniosek wstępny (Pre-proposal)

Status prawny:

•    Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
•    Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Wstecz