Komunikat w sprawie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19)

07.04.2020

Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

  • lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10;
  • lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

W związku z tym, iż obecny stan epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia, co uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności.

Podsumowując, dopuszczalne jest odstąpienie od stosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z lit. d i e pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych powinno jednak być pisemnie uzasadnione, a każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie po dokonaniu gruntownej analizy, czy odstąpienie od zasady konkurencyjności znajduje uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką obecnie stanowi pandemia koronawirusa.

 

Wstecz