NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

12.01.2015

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.


Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (poddziałanie 1.1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 PO WER). „Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. NCBR było pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W pierwszym, rozstrzygniętym w kwietniu 2014 roku konkursie dofinansowanie w wysokości 254 mln zł otrzymało 115 przedsiębiorstw realizujących projekty z zakresu wysokich i średnich technologii. W ramach PO IR będą kontynuowane także dwa programy sektorowe NCBR - INNOLOT i INNOMED - oraz będący następcą udanego pilotażu program DEMONSTRATOR.


W PO Wiedza Edukacja Rozwój NCBR oferuje programy służące podnoszeniu u studentów kompetencji, odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy. NCBR będzie organizowało konkursy w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji, który zastąpił wcześniejszy  program kierunków zamawianych. Centrum jest już w trakcie pilotażu nowego programu. W wyniku rozstrzygniętego przez we wrześniu 2014 roku konkursu (finansowanego z PO KL, działanie 4.1) w roku akademickim 2014/2015 dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne realizowane są w 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych. Poza Programem Rozwoju Kompetencji uczelnie chcące wzbogacić swoją zorientowaną na współpracę z pracodawcami ofertę edukacyjną będą mogły się ubiegać o środki na organizację wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych („Studiujesz? Praktykuj!”) oraz aktywizację zawodową studentów i absolwentów, zwłaszcza w zakresie poradnictwa zawodowego („Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy”).


Wśród nowych programów na szczególną uwagę zasługuje E-Pionier - pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Realizowany jako pilotaż w ramach PO Polska Cyfrowa zaoferuje wsparcie interdyscyplinarnym zespołom z udziałem programistów, które bazując na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne zgłaszać będą pomysły rozwiązujące konkretne problemy zidentyfikowane przez konkretne instytucje. Nowa pozycja w ofercie NCBR to również ogłoszony w grudniu 2014 roku RID - Rozwój Innowacji Drogowych. Celem realizowanego wspólnie z  GDDKiA przedsięwzięcia jest wsparcie projektów badawczych m.in. z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem.


W roku 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało także uruchomione wcześniej dwa programy strategiczne - STRATEGMED i BIOSTRATEG - oraz programy: realizowany wspólnie z KGHM Polska Miedź CuBR, ułatwiający rozpoczęcie kariery młodym polskim naukowcom LIDER, dedykowany wsparciu B+R w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce Blue Gas, oraz Go_Global.pl, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych. W 2015 roku NCBR ogłosi także kolejny konkurs w obszarze B+R na rzecz bezpieczeństwa państwa.


Harmonogram konkursów dostępny jest na stronie NCBR.

Wstecz