Nowy konkurs wspierający B+R, z udziałem funduszy kapitałowych, na 420 mln zł.

26.11.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór dla partnerów inwestycyjnych w ramach nowego programu wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. Łączny budżet przedsięwzięcia może wynieść nawet 420 mln zł.

Jednym z powodów niesatysfakcjonującego poziomu komercjalizacji wyników prac B+R w Polsce jest prowadzenie wczesnych etapów prac B+R bez zaangażowania partnera komercyjnego. Dlatego wiele prac badawczo-rozwojowych nie posiada wystarczającego rozeznania rynku, a badania rozwijają się w kierunku, który nie gwarantuje możliwości komercjalizacji po ich ukończeniu1.

– Polsce brakuje naprawdę skutecznego system finansowania komercjalizacji badań naukowych wysokich technologii obarczonych wysokim ryzkiem inwestycyjnym– komentuje Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR. – Warunkiem koniecznym dla gospodarki opartej na wiedzy jest nowoczesne spojrzenie zarówno na potrzeby naukowców jak i inwestora biznesowego. Nasz program zapewni dynamiczny rozwój projektów B+R przy jednoczesnych zyskach inwestorów z funduszy kapitałowych – wyjaśnia Grabarczyk.

Receptą na zwiększenie skali komercjalizacji wyników B+R w Polsce jest skorzystanie z możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Dlatego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia wspólne przedsięwzięcie o nazwie „BRIdge VC: Badanie Rozwój Innowacje z udziałem funduszy Venture Capital ” .

– Wprowadzamy w Polsce nowy, niedostępny wcześniej mechanizm wspólnego inwestowania w projekty hi-tech oparte na wynikach badań, w którym NCBR dostarczy prywatnym inwestorom znaczną część środków potrzebnych na najwcześniejszych etapach  – komentuje Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.–Tworząc program korzystaliśmy zwłaszcza ze wzorów amerykańskich (SBIC). Naszą myślą przewodnią jest tworzenie reguł atrakcyjnych dla wszystkich stron i dostosowanie się  do ich oczekiwań i potrzeb. Stąd liczymy, że program będzie cieszył się powodzeniem i przyniesie korzyści inwestorom, młodym przedsiębiorcom i jednostkom badawczym – wyjaśnia Grabarczyk, z-ca dyr. NCBR.

Podstawowe założenia programu BRIdge VC:

  • środki finansowe wydatkowane przez NCBR zwiększą wydatkowanie środków prywatnych na finansowanie prac badawczych mających cel komercyjny;
  • wydatkowanie środków finansowych z budżetu NCBR będzie bardziej efektywne (środkami będzie zarządzać struktura biznesowa, której będzie zależało na jak największych zyskach);
  • zwiększanie udziału finasowania venture capital w komercjalizacji prac B+R, poprzez zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego dla prywatnych inwestorów; zdecydowany wzrost zaangażowania zagranicznych funduszy venture capital inwestujących w Polsce, który zapewni transfer wiedzy i doświadczenia z międzynarodowych rynków finansowych oraz otworzy polskim naukowcom dostęp do globalnej sieci kontaktów biznesowych.

Przewidywany budżet przedsięwzięcia  „BRIdge VC” może wynieść nawet 420 mln złotych. Program będzie się składał z dwóch komponentów: komponentu inwestycyjnego oraz komponentu doradczego.

W komponencie inwestycyjnymprzedsięwzięcia NCBR zawrze do dwóch umów, każda z maksymalnie dwoma funduszami VC o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i/lub zagranicznym (łącznie 4 fundusze). Głównym zadaniem funduszy i NCBR w ramach tego komponentu będzie finansowanie rozwoju projektów badawczych o potencjale biznesowym, w reżimie stosowanym przez komercyjne fundusze VC.

  • wkład NCBR – 2x110 mln zł,
  • wkład funduszy –2x100 mln zł,
  • wkład jednego polskiego funduszu – 20-40 mln zł,
  • wkład jednego globalnego funduszu – 60-80 mln zł,

Cykl życia projektów inwestycyjnych składać się będzie z trzech faz (odpowiadających różnym poziomom dojrzałości projektu):

  • faza pre-inkubacji;
  • faza inkubacji;
  • faza post-inkubacji / akceleracji.

Struktura finansowania:

W komponencie doradczym przedsięwzięcia zawarte zostaną maksymalnie dwie umowy z firmami specjalizującymi się w doradztwie biznesowym w zakresie komercjalizacji B+R na rynkach międzynarodowych.  Wyasygnowany przez NCBR budżet na tego rodzaju usługi wynosi 20 mln złotych.

Nabór dla funduszy kapitałowych oraz firm doradczych potrwa do 31 stycznia 2013 roku.


Ogłoszenie wyników planowane jest w kwietniu, natomiast działalność operacyjna funduszy rozpocznie się w II połowie 2013 roku.

Więcej na stronie www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge-vc


1m.in. z powodu niewystarczającego kontaktu z potencjalnymi użytkownikami końcowymi opracowywanego rozwiązania, niezapewnienia we właściwym czasie ochrony praw własności przemysłowej, niewystarczającego rozeznania stanu konkurencji i praw własności przemysłowej przysługujących konkurentom dostarczającym na rynek rozwiązanie konkurencyjne lub substytuty.

Wstecz