Otwarcie konkursu w ramach KORANET

03.02.2012

Uprzejmie informujemy, że 6 lutego 2012 r. rozpoczyna się konkurs na projekty w tematyce „technologii przyjaznych środowisku” (Green Technologies), organizowany w ramach programu KORANET.

Temat konkursu:

Tematyka projektów konkursowych dotyczy następujących obszarów badawczych:
1.   Reduction of carbon footprint: e.g. ecosystem services, ecological restoration, ecological engineering, societal impact of bio-energies
2.   Technologies for a sustainable development: e.g. fresh water security & food security improvement, natural hazard risk management (cyclones, storms, floods, droughts)
3.  Renewable energies and energy efficiency: e.g. bio-energy, biomass, solar cell, wind power, hydrogen energy, hybrid electric vehicles, fuel efficiency, energy conservation, green buildings.

Cel konkursu:

Celem konkursu w ramach KORANET jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy badawczej pomiędzy państwami europejskimi a Koreą Południową. Służyć ma temu m.in. tworzenie nowych i wzmacnianie już istniejących powiązań pomiędzy partnerami z Europy i Korei Południowej, a także wymiana doświadczeń i tworzenie nowej wiedzy przez partnerów z tych dwóch regionów.

Wymagania (skrót):

Konsorcjum projektowe musi składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Austria, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja), przy czym co najmniej jeden członek konsorcjum musi pochodzić z Korei Południowej. Każde konsorcjum projektowe musi wybrać dwóch koordynatorów: jednego z Korei Południowej i jednego z państwa europejskiego uczestniczącego w konkursie. Jeden z tych koordynatorów, określany jako Principal Project Coordinator, złoży wspólny wniosek międzynarodowy.

Projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące.

Dokładne informacje dostępne w dokumencie: „Call text”.

Dofinansowanie:

Maksymalny poziom dofinansowania udzielony polskiemu partnerowi zależy od typu wnioskodawcy (jednostka naukowa, mikro / mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca), a także od rodzaju prowadzonych badań naukowych i/lub prac rozwojowych (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe). Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonym poniżej pliku „Informacja dla wnioskodawców”.

W konkursie na projekty w tematyce „technologii przyjaznych środowisku” (Green Technologies), w ramach programu KORANET, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 25 tys. euro rocznie na każdego partnera. W przypadku, gdy w jednym projekcie występuje dwóch partnerów z tego samego państwa, maksymalna wysokość dofinansowania dla obu partnerów łącznie wynosi 25 tys. euro. Dokładne informacje o zasadach przyznawania dofinansowania i kosztach kwalifikowalnych dla wnioskodawców z poszczególnych państw, w tym z Polski, przedstawione są w zamieszczonym poniżej pliku „Call text”, w szczególności w aneksie „National eligibility regulations”, znajdującym się na końcu tego dokumentu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym dokumentem.

NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 tys. euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo:
1.    Od 6 lutego 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r. (godzina 15:00 GMT) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski w języku angielskim wyłącznie poprzez internetowy system rejestracji wniosków dostępny na stronie www.ptoutline.de/koranet2 .
2.    Po zamknięciu konkursu wnioski zostaną poddane międzynarodowej ocenie merytorycznej.
3.   Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w lipcu/sierpniu 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
4.    Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie do NCBR.
Wnioski o dofinansowanie zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. programów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich podmiotów.

Ważne terminy:

6 lutego 2012 r. – 6 kwietnia 2012 r. (15:00 GMT) – nabór wniosków międzynarodowych
lipiec/sierpień 2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu
sierpień/wrzesień 2012 r. – składanie wniosków o dofinansowanie do NCBR
październik 2012 – rozpoczęcie projektów

Partnerzy uczestniczący w konkursie:

•    Austria – Federal Ministry for Science and Research (BMWF)
•    Niemcy – Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
•    Korea Południowa– Ministry of Education, Science and Technology (MEST) and Ministry of Knowledge Economy (MKE)
•    Polska – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
•    Słowacja – Slovak Academy of Science (SAS)
•    Szwecja – Swedish Research Council (SRC)
•    Szwajcaria – Swiss National Science Foundation (SNSF)
•    Turcja – The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)


Kontakt w KORANET:
Strona internetowa konkursu: www.koranet.eu

Wspólny sekretariat konkursu: Celine Timmermans
e-mail: celine.timmermans-at-cnrs-dir.fr

Kontakt w NCBR:

Aleksandra Mościcka-Studzińska

Koordynator projektu / Project Coordinator

Dział zarządzania programami badań stosowanych

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

e-mail: aleksandra.moscicka-at-ncbr.gov.pl

Tel.: + 48 22 39 07 131

Kom.:+48 785 662 015Do pobrania:
Call text  (aktualizacja 16.03.2012 w części dotyczącej krajowych zasad obowiązujących partnerów z Austrii i Turcji)
Informacja dla wnioskodawców

Status prawny:
•    Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
•    Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Wstecz