Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017

17.02.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Najważniejszą zmiany:

 • rezygnacja ze składania wniosków formie papierowej - składanie wniosków w formie elektronicznej,
 • skrócenie czasu na poprawę formalną wniosków z 14 do 7 dni,
 • zmiana listy wymaganych załączników do wniosku,
 • zmiana wniosku o dofinansowanie - dodanie oświadczeń w części I wniosku. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

EUREKA - konkurs 1/2017

 

Cel konkursu:

wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

 

Data otwarcia naboru wniosków:

17 lutego 2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków:

10 kwietnia 2017 r., godz. 16.00 CET

Budżet NCBR:

2 mln zł na konkurs.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.  

Kurs euro:

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:

EUR 1 = PLN 4.3305

Status prawny konkursu:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 

Kontakt w NCBR:

Ewelina Wildner

tel.: +48 22 39 07 123

Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi

Dział zarządzania programami

 

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

 

Link do strony programu:

Link do pobrania Eureka Project Form:

Eureka project form guidelines:

 

Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR.

Informacje o kolejnym naborze wniosków ramach Inicjatywy EUREKA: 

Uprzejmie informujemy, że drugi nabór wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA zostanie ogłoszony 7.08.2017 r. i potrwa do 9.10.2017 r.

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA: 

Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.

Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:

Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR:

 1. Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI  i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków;
 2. EUREKA Project Form;
 3. Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego. 
Wstecz