Otwarcie naboru wniosków w 15-tym konkursie Eurostars-2

04.12.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

Eurostars-2 Cut-off 15

Cel konkursu:
wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Lista krajów dostępna jest na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe 

Data zamknięcia naboru wniosków:
4 lutego 2021 r., godz. 20.00 CET

Nabór wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
II/III kwartał 2021 r.

Budżet NCBR:
1 500 000 EUR na konkurs.

Kurs euro:
1 EUR = 4,4769  PLN PLN (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 4 grudnia 2020 r.)

Kto może aplikować o dofinansowanie w Polsce?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2020 r. poz. 1861, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r., poz. 1456)

Informacji w sprawie konkursu udziela:
Kontakt w NCBR:

Andrzej Wajs
tel.: +48 22 39 07 499
kom. 516-958-527
e-mail: andrzej.wajs-at-ncbr.gov.pl 
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński
tel.: 22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl 
Sekcja Finansowania Projektów IV
Dział Finansowania Projektów

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w programie Eurostars-2:

Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars-2

Link będzie otwarty w nowej karcie

Zał. 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
Zał. 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
Zał. 3 do Zasad – Zakres minimalny umowy konsorcjum
Zał. 1 do Wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców
Zał. 2 do Wykazu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zał. 3 do Wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości
Zał. 4 do Wykazu - Wzór oświadczenia współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną /współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie
Zał. 6 do Wykazu - Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o pozostawaniu w rozdzielności majątkowej
Zał. 5 do Wykazu - Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o pozostawaniu w rozdzielności majątkowej
Zał. 6 do Wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu

Typ wnioskodawcy

Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla badań przemysłowych lub prac rozwojowych

Mikro-/Mały przedsiębiorca

60% kosztów kwalifikowalnych

Średni przedsiębiorca

50% kosztów kwalifikowalnych

 

 

Wstecz