Otwarcie naboru wniosków w inicjatywie ERA-NET ENERDIGIT, 1. konkurs (MICall20)

14.12.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 14 grudnia 2020 r. uruchomiono pierwszy międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES). Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

 

ERA-NET ENERDIGIT, 1. konkurs (MICall20)

Temat konkursu

Digital transformation for green energy transition

 

Zakres konkursu

(skrót)

The overall aim of the Joint Call 2020 is to support transnational research and innovation activities, unleashing the potential of digital transformation for a sustainable energy society. By accelerating the implementation, adaption and knowledge creation of digital solutions also in energy systems and networks, this call supports the following objectives:

·         Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply        

·         Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth

·         Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

 

       Austria, The Austrian Research Promotion Agency, FFG
       Czech Republic, Technology Agency of the Czech Republic, TA CR
       Denmark, Energistyrelsen, EUDP
       Finland, Business Finland Oy, BF Oy
       Germany, Forschungszentrum Jülich GmbH, PtJ
       India, Department of Science and Technology, DST
       Israel, Ministry of Energy, MOE
       Latvia, VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, VIAA
       Morocco, Institut De Recherches En Energie Solaire Et Energies Nouvelles, IRESEN
       Nordic and Baltic region (NOBA), Nordic Energy Research, NER
       Norway, Research Council of Norway, RCN
       Poland, National Centre for Research and Development, NCBR
       Romania, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, UEFISCDI
       Scotland (UK), Scottish Enterprise, SCOTENT
       Spain, Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial E.P.E., CDTI
       Sweden, Swedish Energy Agency, SWEA
       Switzerland, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications, DETEC-SFOE
       Turkey, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK

 

 

Wnioskodawcy

- Przedsiębiorca  (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo)

 

- Grupa podmiotów (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

14 grudnia 2020 r.

Data obowiązkowej rejestracji w systemie (registration of interest)

17 lutego 2021 r., 14:00 CET

 

Data zamknięcia naboru wniosków

 

6 maja 2021 r., 14:00 CEST

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny na międzynarodowej stronie konkursu  ( www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Joint_Call_2020)

 

Opis procedury konkursowej

Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period. W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej.

 

Do 17 lutego 2021 r., 14:00 CET konsorcjum międzynarodowe powinno złożyć poprzez system elektroniczny „registration of interest”, tj. deklarację udziału w konkursie wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi przygotowywanego projektu. „Registration of interest” jest etapem koniecznym przed złożeniem wniosku międzynarodowego (full project proposal).

 

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

czwarty kwartał 2021 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

 

Kurs euro

1 EUR = 4,4373 PLN

Status prawny konkursu

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1861)

·         Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (Dz.U. 2020 poz. 85, ze zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r., poz. 1456)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1200)

·         Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu. 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Jolanta Drożdż

tel: +48 22 39 07 106

kom: +48  509 216 759

e-mail: jolanta.drozdz-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Kontakt w sprawach finansowych:

Katarzyna Kędzierska

tel: +48 22  25 66 827

kom:  +48 515 061 522

e-mail: katarzyna.kedzierska-at-ncbr.gov.pl
Dział Finansowania Projektów

Kontakt w ERA-Net ENERDIGIT (JPP SES):

 

 

ERA-Net SES Call Management

e-mail: callmanagement-at-eranet-smartenergysystems.eu

Strona internetowa programu

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Joint_Call_2020

 

Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu: Joint Call 2020 (MICall20) 
National Requirements - Poland
Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Informacja dla wnioskodawców
Wzór wniosku krajowego

Zachęcamy również do zapoznania się z wzorem umowy o wykonanie i finansowanie projektu oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR. 

Wstecz