PATENT PLUS - nowy program dla naukowców i firm na ochronę patentową

19.12.2012
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs - Patent Plus. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać dofinansowanie w procesie ubiegania się o międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Budżet programu to 40 mln, z czego w pierwszym konkursie do dyspozycji beneficjentów będzie 10 mln zł.


Bezpieczny rozwój rynku wymaga pełnego wykorzystania ochrony prawnej, możliwej do uzyskania w przypadku wyników badań naukowych i prac rozwojowych mających wartość komercyjną szczególnie związaną z ochroną, jaką daje zgłoszenie patentowe. Zarówno prawo polskie, europejskie jak i globalne zapewniają możliwość takiej ochrony, jednak jest ona stosowna sporadycznie.


– Na świecie obserwujemy coraz większą walkę konkurencyjną w zakresie ochrony patentowej. Jednym z nadrzędnych celów NCBR jest wspomaganie rodzimych naukowców oraz firm w komercjalizacji ich prac badawczych za granicą. Dlatego postanowiliśmy uruchomić konkurs Patent plus, który umożliwi wsparcie w działaniach związanych z ochroną własności intelektualnej jaką jest ochrona patentowa mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


W I konkursie programu Patent Plus maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tyś zł. Termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2013 r. Wsparcie w programie może zostać udzielone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:


Etap I:

  • analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową;  
  • badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;
  • strategii komercjalizacji wynalazku.


Etap II:

  • zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC;
  • zgłoszenia wynalazku w trybie PCT;
  • realizację fazy krajowej zarówno w EPC jak i PCT.

Wniosek może obejmować działania  zarówno  w ramach etapu I jak i etapu II lub wyłącznie etapu II.

O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus mogą starać się uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN oraz firmy reprezentujące sektor MŚP.

  • Uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, osoby fizyczne – mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów do 90% kwalifikowanych;
  • MŚP: zgodnie z § 28, 29 i 30 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.10.2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Więcej na:

/archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=43225

Wstecz