Pierwszy konkurs (JTC 2011) w ramach ERA-NET TRANSCAN

15.12.2011

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że 14 grudnia oficjalnie rozpoczęła się I edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET TRANSCAN. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.


Temat konkursu:


 Validation of biomarkers for personalised cancer medicine.


Cel konkursu:

Choroby nowotworowe są głównym problemem zdrowia publicznego w Europie. Odpowiadają za 25% wszystkich przypadków śmiertelnych i są drugą najczęstszą przyczyną zgonów po chorobach układu sercowo-naczyniowego. Sytuacja stale pogarsza się ze względu na postępujące starzenie populacji europejskiej. Duża liczba opisanych chorób nowotworowych (co najmniej 200 rodzajów) i przez to różnorodność możliwych czynników ryzyka, przebiegów choroby i stosowanych terapii oraz społeczno-ekonomiczne skutki obciążenia chorobami nowotworowymi powodują, że priorytetem stało się ulepszenie metod szybkiej analizy wyników badań, nowych selektywnych narzędzi zapobiegania, diagnozowania, wczesnego wykrywania oraz leczenia. Działania te mają na celu  przełożenie wyników badań (podstawowych, klinicznych i epidemiologicznych) na praktyczne zmniejszenie zachorowalności, śmiertelności i poprawę jakości życia pacjentów.


Zakres przedmiotowy:

Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:
•    profilaktyka,
•    wczesne wykrywanie,
•    diagnostyka,
•    przewidywanie reakcji lub oporności na leczenie,
•    przewidywanie toksyczności leczenia.Wymagania (skrót):

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.
Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy (3), a maksymalnie  siedem (7) grup badawczych, z co najmniej trzech (3) różnych krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może uczestniczyć więcej niż dwie (2) grupy badawcze z tego samego kraju. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie Transcan mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków.    
Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Guidelines for applicants”.


Dofinansowanie  - szczegółowe informacje dostępne w pliku „Informacja dla wnioskodawców”.


Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

1.    W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 10 lutego 2012.
2.    Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2012) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie w formie elektronicznej pełnych wniosków do 5 czerwca 2012.
3.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2012 poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
4.   Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR.
5.    Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Ważne terminy:

14 grudnia 2011 - 10 lutego 2012 – nabór wniosków wstępnych (pre-proposals);

Drugi tydzień kwietnia 2012 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu;

Druga połowa kwietnia 2012 - 5 czerwca 2012 - nabór wniosków pełnych (full proposals);

Październik  2012 – rozstrzygnięcie drugiego etapu;

Marzec - kwiecień 2013 – rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów.

Partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)

Belgia - Research Foundation Flanders (FWO)

Francja - National Cancer Institute (INCa)

Grecja - General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

Hiszpania - Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Izrael - Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO/MOH)

Luksemburg  - National Research Fund (FNR)

Łotwa - Latvian Academy of Science (LAS)

Niemcy - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Rumunia - Institute of Oncology (IOB)

Słowacja - Slovak Academy of Sciences (SAS)

Słowenia - Ministry of Higher Education, Science and Technology (MHEST)

Turcja - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu (TUBITAK)

Włochy - Ministry of Health (MoH)

Kontakt ERA-NET Transcan:

Dr. Falko Drews

Koordynator konkursu

tel.:+49 228 3821 1742

Kontakt w NCBiR:

Małgorzata Ziemińska

tel. 785 661 475

Marcin Chmielewski

tel. 22 244 28 58 w.109

Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED

Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych

Do pobrania:

Status prawny:

Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);

Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);

Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);

Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Wstecz