Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska” – ogłoszenie konkursu nr 7/1.1.1/2019

10.10.2019

Zapraszamy do udziału w konkursie Szybka ścieżka, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu innowacyjnych technologii nawozów. Celem projektów jest opracowanie rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, które przyczyni się do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Na konkurs przeznaczyliśmy 200 mln PLN.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP, również w woj. mazowieckim.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Na wnioski czekamy od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Zakres tematyczny konkursu został opracowany na podstawie dokumentu Mapa rozwoju rynków i technologii dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska. To opracowanie jest rezultatem procesu przedsiębiorczego odkrywania, prowadzonego z udziałem przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji społecznych.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 7/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”.

Wstecz