Trzeci polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

15.10.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla Inicjatywy EUREKA.

Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków narodowych, będących w dyspozycji NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel). NCBR i MATIMOP/ISERD pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI dla wyłonionych w konkursie projektów.

 1. Harmonogram konkursu
 2. Etapy konkursu
 3. Kryteria kwalifikowalności wnioskodawców
 4. Pozostałe kryteria dla składanych projektów międzynarodowych
 5. Polska – zasady finansowania
 6. Izrael – zasady finansowania
 7. Dane kontaktowe

1.  Harmonogram konkursu

I etap konkursu


15 października 2012 – ogłoszenie III konkursu polsko – izraelskiego na projekty badawczo – rozwojowe, realizowanego w ramach Inicjatywy EUREKA, nabór wspólnych wniosków (formularze Eureka Project Form oraz wstępne Umowy o współpracy)


15 stycznia 2013 - zakończenie naboru wspólnych wniosków


2 kwietnia 2013 – zakończenie oceny wspólnych projektów w ramach I etapu konkursu (ocena  formalna oraz ocena merytoryczna).


Po zakończeniu oceny projektów w I etapie konkursu, zaproszenie do składania krajowych wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu.


II etap konkursu


6 maja 2013 – zakończenie naboru krajowych wniosków o dofinansowanie


24 maja 2013 – zakończenie oceny formalnej krajowych wniosków o dofinansowanie, skierowanie wniosków do oceny merytorycznej w ramach II etapu konkursu


Sierpień / wrzesień 2013 - Ustalenie listy projektów do dofinansowania przez strony (NCBR i MATIMOP/ISERD)


Rozpoczęcie procedury podpisywania umów z partnerami z wybranych projektów, po otrzymaniu przez te projekty statusu EUREKA.


 2.  Etapy konkursu


Konkurs jest dwuetapowy.


W I etapie wykonawcy są zobowiązani do złożenia drogą elektroniczną:

 • Eureka Project Form (formularz projektu zawierający opis projektu w języku angielskim, złożony przez przedsiębiorcę – lidera projektu w imieniu wszystkich członków konsorcjum projektowego równolegle do NCBR oraz do MATIMOP/ISERD),
 • wstępnej umowy o współpracy (Consortium/Cooperation Agreement), której zapisy będą regulowały stosunki między partnerami, sposób zarządzania projektem, kwestie związane z ochroną praw własności i przewidywanym sposobem komercyjnego wykorzystania jego rezultatów,

określających odpowiednio: opis projektu, jego szacunkową wartość oraz wstępne zasady funkcjonowania konsorcjum. Ocena merytoryczna projektów odbywa się w gronie polsko – izraelskich ekspertów.

Formularz Eureka Project Form dostępny jest na stronie: www.eurekanetwork.org/download-project-application-form

 • Eureka Project Form powinien być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich członków konsorcjum projektowego. Podpisy uprawnionych przedstawicieli wszystkich członków konsorcjum projektowego, w formie zeskanowanej muszą zostać przesłane razem z formularzem projektu jako integralna część wspólnego wniosku składanego w pierwszym etapie konkursu.
 • Formularze projektu mają zawierać dokładnie sprecyzowane koszty po stronie partnerów.
 • Lista projektów zakwalifikowanych do złożenia krajowych wniosków o dofinansowanie (do II etapu konkursu) będzie wspólnie akceptowana przez NCBR oraz MATIMOP/ISERD.

W II etapie, wykonawcy z wybranych projektów będą zobowiązani do złożenia szczegółowej dokumentacji projektowej (wniosku o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami), określającej konkretne zaangażowanie zadaniowe i finansowe każdego z członków konsorcjum. Wnioski o dofinansowanie są opracowywane zgodnie z narodowymi wymogami. Wnioski o dofinansowanie są poddane ocenie krajowej, której wyniki są podstawą do ustalenia listy projektów międzynarodowych do dofinansowania w ramach konkursu.

 • Wnioskodawcy, którzy na podstawie oceny formularzy projektu Eureka Project Form zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu otrzymają instrukcje z NCBR lub z MATIMOP/ISERD odnośnie do wypełnienia krajowych wniosków o dofinansowanie. Wzór wniosku o dofinansowanie jest analogiczny do wniosku o dofinansowanie udziału w projekcie EUREKI.
 • Wnioski o dofinansowanie należy składać zgodnie z krajowymi procedurami obowiązującymi w Izraelu oraz w Polsce.
 • Wnioski o dofinansowanie projektu powinny być złożone odrębnie przez każdego członka konsorcjum realizującego projekt.
 • Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 6 maja 2013 r. Do tego dnia należy przesłać kompletne wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej w 1 egzemplarzu na adres Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w wersji elektronicznej na adres hanna.sroczynska@ncbr.gov.pl . Treść wersji papierowej i elektronicznej musi być tożsama.

Lista projektów międzynarodowych do dofinansowania opracowywana jest przez polsko – izraelskich ekspertów.

 • W przypadku projektów finalnie wyłonionych do dofinansowania, w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zostanie podpisana umowa o wykonywanie i finansowanie projektu międzynarodowego realizowanego w konkursie polsko-izraelskim w ramach Inicjatywy EUREKA. Umowa ta zostanie podpisana z każdym z partnerów projektu wyłonionego do dofinansowania z osobna.

 3.  Kryteria kwalifikowalności wnioskodawców

 • Konsorcja projektowe powinny składać się z co najmniej 1 małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy mającego siedzibę na terenie RP oraz 1 małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy z Izraela, z których jeden jest liderem konsorcjum. Ponadto, w Polsce w skład konsorcjum mogą wchodzić, w roli partnera, jednostki naukowe.
 • Partnerzy z innych państw również mogą uczestniczyć w konkursie, ale nie będą oni finansowani przez NCBR ani przez OCS.

 4.  Pozostałe kryteria dla składanych projektów międzynarodowych

 • Projekt powinien być realizowany przy współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań badawczych (min. 30 % kosztów projektu dla jednej ze stron).
 • Projekt biorący udział w konkursie powinien charakteryzować się innowacyjnością oraz wartością dodaną, wynikającą ze współpracy pomiędzy uczestnikami z obu państw (tj. wspólna baza wiedzy, komercyjne zastosowania itp.).
 • Projekt powinien być realizowany zgodnie z wynegocjowaną Umową o Współpracy zawierającą elementy określone w dokumencie Eurostars Consortium Agreement - Skeleton obowiązującym w programie Eurostars.
 • Okres trwania projektu: maksymalnie 36 miesięcy.


 5.  Polska – zasady finansowania

 • Projekt powinien być realizowany zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie projektu zawartą z NCBR, Umową o Współpracy zawartą pomiędzy członkami konsorcjum oraz zgodnie z informacjami podanymi w formularzu projektu

i wniosku o dofinansowanie.

 • Podmiotem uprawnionym do dofinansowania w Polsce, w ramach wyłonionego projektu, może być: przedsiębiorca, jednostka naukowa. W przypadku wnioskodawcy niepodlegającego przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom dofinansowania może wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu. W przypadku, gdy wnioskodawcy są przedsiębiorcami, warunki i tryb udzielenia im dofinansowania podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności przepisom Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215 poz. 1411, ze zm.).
 • Zadania badawcze obejmują badania przemysłowe oraz prace rozwojowe rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
 • Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia instytucjom finansującym raportów z realizacji projektu. Tryb i wzory raportów, zgodnych z wzorami obowiązującymi dla projektów EUREKI, zostaną określone dla beneficjentów realizujących projekty, przez odpowiednie instytucje prowadzące konkurs (dla polskich partnerów – formularze raporty przygotowuje i przekazuje NCBR).


 6.  Izrael – zasady finansowania

 • Według odrębnych zasad określonych przez MATIMOP/ISERD.


 7.  Dane kontaktowe


Polska:
NCBR

Hanna Sroczyńska

Sekcja zarządzania międzynarodowymi bilateralnymi programami badań oraz Inicjatywą Eureka

Dział zarządzania programami

Tel. + 48 22 39 07 123

e-mail: hanna.sroczynska-at-ncbr.gov.plIwona Bogucka (informacje na temat procedur EUREKA)
EUREKA NPC- NCBR
e-mail: iwona.bogucka-at-ncbr.gov.pl
Tel.: +48 785 66 20 13

Pomocą w poszukiwaniu partnerów projektowych w Izraelu służą:

Ambasada RP w Tel Awiwie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Dominika Nowak, Pan Marek Zieliński
tel. +972 3 5446246,
e-mail: telaviv-at-trade.gov.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Magdalena Zwolińska
Departament Promocji Gospodarczej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel.: +48 22 432 86 43
e-mail: magdalena_zwolinska-at-parp.gov.pl
www.een.org.pl, www.parp.gov.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael

Natalia Wysocka

tel.: +48 22 630 96 13

fax: +48 22 630 95 59

e-mail: nwysocka-at-kig.pl

www.iphpi.com.pl, www.kig.pl


Izrael:
MATIMOP/ISERD

Uzi Bar Sadeh
Program Manager
T: +972-3-511-8185
F: +972 3517 7655
e-mail: uzi-at-matimop.org.il
www.matimop.org.il

Do pobrania:
 

Wstecz