Wyniki II Konkursu w ramach Programu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

30.10.2015
 

DYREKTOR
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


ogłasza wyniki II Konkursu
w ramach Programu:


„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

w obszarach problemowych:

I. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;

II. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym  uwzględnieniem gospodarki wodnej;

III. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

IV. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni  produkcyjnej;

V. Leśnictwo i przemysł drzewny.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy do Państwa wiadomości listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie, w tym 14 wniosków ocenionych najwyżej – rekomendowanych do dofinansowania oraz listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie.

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt. 5 Regulaminu II konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą, a treść recenzji jest już udostępniona w systemie OSF.

Przypominamy, iż odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu II konkursu, można składać do Centrum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Wstecz